توريسم درماني در بيمارستان پيامبران

يكي از واحدهاي بيمارستان، واحد بيماران بين الملل مي باشد. اين واحد به منظور خدمت رساني و افزايش رضايتمندي بيماران خارجي و رفاه حال آنان شكل گرفته است. اين مركز تمامي امور مربوط به انجام اقدامات تشخيصي، درماني بيماران خارجي را از قبل از ورود آنها به كشور تا زمان ترخيص آنان از بيمارستان اداره و تسهيل مي نمايد.  

طريقه مراجعه بيماران بين الملل به اين مركز به دو صورت است :

بيمار بدون هماهنگي و به طور مستقيم به بيمارستان مراجعه مي كند و سپس با همراهي تيم مراقبت از بيماران بين الملليIPD اقدامات تشخيص درماني وي انجام مي شود.
بيمار با هماهنگي قبلي از طريق "شركت هاي تسهيل گر خدمات تشخيصي و درماني به بيماران بين الملل" و يا كارشناس IPD (از طريق ارسال مدارك و سوابق پزشكي خود با ايميل و يا واتس آپ) با در نظر گرفتن تسهيلات لازم جهت چكاپ، بستري و اقامت به ايران مي آيند و با همراهي تيم IPD اقدامات لازم جهت ايشان انجام مي گردد.
در تمامي مدت كه بيمار در بيمارستان بستري مي باشد، كارشناس IPD  جهت اطمينان از رضايتمندي وي از خدمات ارائه شده به طور روزانه به بيمارمراجعه مي نمايد. چنانچه بيمار مشكلي ذكر نمايد، از طريق واحدIPD  پيگيري شده و مشكل مرتفع مي گردد.

پس از گذشت 3 تا 5 روز از ترخيص بيمار، تيم درماني با بيمار جهت پيگيري وضعيت ايشان تماس مي گيرند و چنانچه بيمار در مورد وضعيت فعلي خود يا نحوه مصرف دارو، پانسمان، خود مراقبتي سوال داشته باشد، تيم درماني پاسخگو مي باشد.

و در صورت نياز چند روز بعد نيز از طريق تماس تلفني پيگيري دوم انجام خواهد شد.