برخی از گواهینامه ها، مجوز ها و تقدیرنامه های بیمارستان پیامبران را مشاهده نمایید

HACCP

ISO 45001-2018

EQAS

هموویژلانس

ISO 14001-2015

Babu-Friendly

ISO 10002-2018

گواهینامه اعتباربخشی