پزشک واحد  IPD

مسئول واحد  IPD

شماره واحد: 48991538