سیاست های کلان بیمارستان پیامبران در راستای مشتری مداری و بیمار محوری به شرح ذیل می باشد:


ارتقا ایمنی بیمار به عنوان مهم ترین سیاست بیمارستان و کنترل عفونت بیمارستان و کاهش نرخ عفونت بیمارستانی
ارتقا بهبود مستمر کیفیت و اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی
استقرار طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان
ارتقاء سلامت و رضایت مندی بیماران و تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن امکانات رفاهی جهت همراهان
ارتقاء سلامت و رضایت مندی کارکنان و توانمندسازی نیروی انسانی و کسب نمرات آموزشی قابل قبول و مدیریت و نگه داشت منابع انسانی و رعایت اصول بهره وری در بكارگیری نیروی انسانی
رعایت کلیه موازین بهداشتی درمانی و زیست محیطی
استفاده مناسب از تجهیزات پزشکی، تکنولوژی و فناوری های نوین و روزآمد و بکارگیری روشهای جدید درمان
عدم مراجعه بیمار و همراهان جهت تهیه دارو و لوازم به خارج از بیمارستان
انجام راندهای مدیریت توسط مدیران ارشد و ثبت مشکلات و نواقص
نوسازی و توسعه بیمارستان
ترویج زایمان طبیعی و کاهش عملهای سزارین
برون سپاری واحدهای پاراکلینیکی و بخشهای درمانی جهت افزایش بهره وری

اعتقادات و باورها (ارزشها)
بیمار محوری:  ما بیمار را به عنوان مهم ترین سرمایه بیمارستان خود در نظر می‌گیریم.
تعالی مستمر:  ما اشتیاق فراوان به انجام امور در بالاترین سطح كیفیت داریم و همواره در مسیر رشد حركت می‌كنیم.
رعایت حقوق گیرندگان خدمت:  ما خود را متعهد به رعایت كامل حقوق گیرندگان خدمت می‌دانیم.
آموزش مداوم:  ما خود را متعهد به آموزش مداوم نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان می‌دانیم.
مدیریت خطر و حفظ ایمنی بیمار:  ما خود را متعهد به نهادینه ساختن مدیریت خطر و حفظ ایمنی بیمار می‌دانیم.
محترم دانستن محیط زیست:  ما احترام به محیط زیست و حفاظت از آن را وظیفه خود می‌دانیم.
همدلی و مشاركت جویی:  ما همواره با مشاركت كاركنان و همدلی با بیماران درمسیر بهبود مستمر كیفیت گام بر می‌داریم.