طبق تعريف سازمان جهاني گردشگري (UNWTO) گردشگري سلامت استفاده از خدماتي است كه به بهبود يا افزايش سلامتي و افزايش روحيه فرد (با استفاده از اب هاي معدني، آب و هوا يا مداخلات پزشكي) منجر مي شود و در مكاني خارج از محل سكونت فرد كه پيش از 24 ساعت است، به طول مي انجامد.

از ميان دلايلي كه موجب مي شود افراد با هدف درمان مسافرت كنند، مي توان به هزينه هاي پايين مراقبت هاي  پزشكي، جستجو براي يافتن پزشك منحصر به فرد و با تجربه، كيفيت مناسب خدمات درماني، ايمني و كوتاه تر بودن زمان انتظار براي درمان اشاره كرد.