بـا بـخش انـکولـوژی پـیامـبران و خـدمـات ارئـه شـده در ایـن مـرکـز بیشـتر آشـنا شوید.

به عمل کار برآید به سخندانی نیست!

بـخش انـکولـوژی بـیمارسـتان پـیامـبران در قـسمت شـمال شـرقـی بـیمارسـتان در زمـینی بـه مـساحـتِ  1400 مـترمـربـع و در دو طـبقه احـداث و در سـال  1400 مورد بهره برداری قرار گرفت.

بـخش انـکولـوژی پـیامـبران بـا اسـتفاده از بـه روزتـریـن تـکنولـوژیِ پـزشـکی و بـا هـمکاریِ جـمعی از پـزشـکانِ مجـربِ کـشور در زمـینه هـای مـختلفِ دانـشِ سـرطـان شـناسـی آمـادهء خـدمـت رسـانـی بـه بـیماران مـبتلا بـه سـرطـان بـوده بـا بیمه های پایه و تکمیلی موجود در کشور طرف قرار داد می باشد.

بخش انکولوژی در دو طبقه قرار دارد:

در طبقه ۱- شیمیدرمانی بیماران انجام می گردد.

در ایـن قـسمت پـرسـتاران کـارآزمـوده و آمـوزش دیـده در زمـینهء تـهیه ، آمـاده سـازی و تـزریـق داروهـای شـیمیدرمـانـی پـس از دریـافـت دسـتورات درمـانـی (چـگونـگی و تـرتـیب تـزریـق داروهـا، مـدت و نـحوهء تـزریـق هـر دارو و مـیزان مـایـعات و سـرمـی کـه بـیمار درحـین درمـان لازم خـواهـد داشـت، تـعداد و نـوع داروهـای کـمکی کـه در چـه زمـانـی از رونـد درمـانـی بـایـد بـه بـیمار داده شـونـد) از سـوی پـزشـک مـعالـج، بـا اسـتفاده از بهـتریـن امـکانـات بسـتریِ کـوتـاه مـدت و چـندسـاعـتهء بـیمارانِ سـرپـایـی آمـادهء انـجام وظـیفه بـوده و در صـورتـی کـه بـیمار بهـر دلیل نـیاز بـه بسـتری شـدن در بـیمارسـتان داشـته بـاشـد پـس از انـجام شـیمیدرمـانـی روزانـه بـه بـخش هـای بسـتری مـنتقل و در تمام مـدتِ اقـامـت در بـیمارسـتان تـحت نـظارت  و رسیدگی دقیق خواهد بود.

در طبقهء ۲- رادیوتراپی بیماران انجام می شود.

قـسمت رادیـوتـراپـی بـا در اخـتیار داشـتن بـه روزتـریـن دسـتگاه هـای رادیـوتـ راپـی شـامـل یـک دسـتگاه سـی تـی سـیمولاتـور، دو دسـتگاهِ درمـانـی شـتاب دهـندهء خـطی و سیسـتم هـای بـسیار پیشـرفـتهء طـراحـی درمـان (TP )بـا هـمکاری جـمعی از پـزشـکان، مـتخصصینِ فـیزیـکِ رادیـوتـراپـی و رادیوتراپیست ها با شرح وظایف زیر درمان بیماران را انجام می دهند:

پـزشـکان: مـتخصصین رادیـوانـکولـوژی پـس از بـررسـی هـای اولـیهء تـشخیصی و تـایـیدِ لـزوم درمـان، بـا اسـتفاده از عـکسهای سـیتـی سـیمولاتـور و کـامـپیوتـرهـای پیشـرفـته چـگونـگیِ درمـانِ بـیمار، نـاحـیهء درمـان و نـقشه مـورد نـظر و مـناسـب درمـانـی، دوز درمـانـی و تـعداد جـلسات درمـان را تـهیه در اخـتیار بـخش فـیزیـک و مـتخصصین فـیزیـک رادیـوتـراپـی قرار میدهند.

فـیزیسیسـت: تـیم مـتخصصین فـیزیـک رادیـوتـراپـی از لـیسانـس تـا دکـترای فـیزیـک رادیـوتـراپـی هسـتند کـه بـا هـمکاری و نـظارتِ پـزشـکِ مـعالـج بهـتریـن جهـتهـای تـابـشِ اشـعه، مـیزانِ دوزِ دریـافـ تیِ نـاحـیهء بـیمار و مـیزان دوز دریـافتیِ بـافـت هـای مـجاور را مـ شخص کـرده پـلان (طـرح یـا نـقشهء) درمـانـی بـیمار را آمـاده و پـس از تـایـید نـهایـی تـوسـط پـزشـک بـه رادیوتراپیست ها ارائه می دهند.

رادیـ وتـ راپیسـت: یـا تـکنولـوژیسـتِ رادیـوتـراپـی مـعمولا بـا درجـهء لـیسانـس یـا فـوق لـیسانـس از دانـشگاه فـارالغالـتحصیل شـده وظـیفهء درمـانِ روزانـه بیماران را به عهده دارد.

در نخسـتین روز درمـان پـزشـک بـا هـمراهـی فـیزیسیسـتهـا و رادیـوتـراپیسـت هـای بـخش مـراحـلِ انـجام ِ کـار و درسـتی هـر مـرحـله را راسـتی آزمـایـی کـرده و پـس از اطـمینانِ کـامـل از نـکته هـا و ظـرائـفِ درمـان، نخسـتین جـلسهء درمـانِ بـیمار انـجام و قـرارهـای درمـان بـعدی بـا بـیمار گذارده شده، بهمین ترتیب درمان بیمار تا انتها ادامه می یابد.

نـکته بـسیار بـیادمـانـدنـی ایـنکه بـرای هـرجـلسهء درمـانـی پـزشـک در اتـاق درمـان حـضور نـداشـته رادیـوتـراپیسـت هـا پـس از تـنظیمات لازم درمـان را انـجام داده اگـر نـیازی بـه مـشورت و نـظرخـواهـی از فـیزیسیسـت یـا پـزشـک باشد با او درمیان گذاشته و درمان با حضور آنان انجام خواهد شد.

مـدیـران، پـزشـکان و کـلیه دسـت انـدرکـاران بـخش انـکولـوژی پـیامـبران امـیدوارنـد تـا بـا بـه روزنگهـداشـتن دانـش مـدیـریـتی و پـزشـکی خـود خـدمـاتـی هـرچـند مـفیدتـر و ارزنـده تـر را بـه بـیماران و مـراجـعه کـنندگـانِ بـخش انکولوژی ارائه دهند.

بـی تـردیـد نـظرات سـازنـدهء مـراجـعین گـرامـی بهـتریـن و تـنها راهـنمای مـا در خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر خواهد بود.

بـنابـرایـن سـپاسـگزاری پـیشاپـیش از پـیشنهادات و انـتقادات سـازنـدهء شـما مرآجعین گرامی را وظیفهء خود میدانیم!

رادیوتراپی چیست:

اسـتفاده از پـرتـوهـای یـونـیزان مـانـند اشـعهء ایـکس در درمـان سـرطـان را رادیوتراپی یا پرتودرمانی می گویند.

تاریخچه:

بهـره گـیری از اشـعه در درمـان سـرطـان (رادیـوتـراپـی یـا پـرتـودرمـانـی)  تـنها بـه سـه روز پـس از روزی بـرمـی گـردد کـه رونـتگنِ آلمـانـی در سـال ۱۸۹۵ اشـعه ایکس را کشف کرد.

پـرتـودرمـانـیهـای اولـیه بـا اسـتفاده از اشـعههـای کـم  انـرژی (سـطحی یـا ارتـوولـتاژ) و بـا اسـتفاده از لـولـه هـای اشـعه ایـکس انـجام مـی شـد. بـا بـکارگـیری دسـتگاه ۶۰Cobalt- و سـپس دسـتگاه  هـای شـتاب دهـندهء خطی در دهه۱۹۵۰، مگاولتاژدرمانی به بلوغ رسید.

در ۱۹۰۱ براکـی تـراپـی (رادیـوتـراپـی داخـلی) بـا اسـتفاده از چـشمه  هـای رادیـوم ۲۲۶ آغـاز و سـپس روز بـه روز بـر گسـتردگـی دانـش و بـکارگـیری آنان در امر درمان بیماران افزوده شد.

رادیـوتـراپـی {کـ ه در درمـانِ مـراحـل نخسـتین و نـ      یز انـتشارات و مـتاسـ       تازهـای سـرطـان بـه سـایـر نـقاط بـدن مـورد اسـتفاده قـرار گـرفـته، بـه عـنوان مـوثـرتـریـن درمـان سـرطـان پـس از جـراحـی شـناخـته مـی شـود} مـانـند هـر روش درمـانـی دیـگری در افـ      راد مـ ختلف تـاثـیرات و عـوارض مـتفاوتـی دارد که بروز آنها به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت.

رادیوتراپی را می توان در درمان موارد متعددی بکار برد: •درمان اولیهء سرطان 

  • کـارآمـدتـر کـردن روشـهای درمـانـی دیـگر، مـثلا هـمراه بـا شـیمیدرمـانـی یـا پیش از جراحی 
  • کاهش خطر برگشت سرطان پس از جراحی (رادیوتراپی کمکی )
  • تـسکین عـلائـمی از قـبیل درد، خـونـریـزی، تـنگی نـفس و در مـوارد پیشرفتهء بیماری.

روش انجام رادیوتراپی بسته به هدف درمان متفاوت است:

  • رادیـوتـراپـی خـارجـی (تـله تـراپـی): در ایـن روش پـس از طـراحـی درمـان تـوسـط پـزشـک، اشـعه از فـاصـله  ای مـعین و بـر نـاحـیهء مـشخصی از بـدن بیمار تابانده  میشود.
  • رادیـوتـراپـی داخـلی (بـراکـیتـراپـی): پـزشـک قـطعات یـا دانـه هـای کـوچـکی از یـک عـنصر رادیـواکـتیو را (مـعمولاً بـه طـور مـوقـت) در داخـل و یـا در نزدیکی تومور کاشته، پس از مدت معین از بدن بیمار خارج می کند.
  • • رادیـوتـراپـی تـزریـقی و خـوراکـی (رادیـوایـزوتـوپ درمـانـی)، در ایـن روش عـنصر رادیـواکـتیو بـه بـیمار تـزریـق یـا مـشابـه سـایـر داروهـا بـه شـکل فرص یا شربت به بیمار خورانده  میشوند

رادیـوتـراپـی اصـولا درمـانـی اسـت کـه بـه شـکل آهسـته و مـداوم در طـی جـلساتـی (از یـک تـا بـیش از چـندده جـلسه)، مـعمولا هـ     فته  ای پـنج روز، در چـ    ندیـن هـفته و اصـولا در بـیمارسـتان انـجام شـ      ده و بـیمار پـس از انـجام هـر جـلسهء درمـان بـه خـانـه بـرمـیگردد، امـا در روشهـای دیـگر        رادیـوتـراپـی مـثل ایـمپلنت یـا رادیـوایـزوتـوپ درمـ  انـی، مـمکن اسـت بـیمار بـرای مـدتـی، از چند ساعت تا چند روز در بیمارستان بماند .

تـوجـه کـنید بـیمارانـی کـه رادیـوتـراپـی خـارجـی دریـافـت مـی دارنـد پـس از خـروج از اتـاق درمـان هـیچگونـه خـطری بـرای نـوزادان، کـودکـان، زنـان بـاردار یـا شـیرده نـدارنـد ولـی درصـورتـیکه درمـان بـه اشـکال دیـگر انـجام شـود پـزشـک مـوارد احـتیاط را یـادآوری خـواهـد کـرد. مـثلا تـشعشعات نـاشـی از ایـمپلنت هـا یـا تـزریـق هـا مـی تـوانـند بـرای چـند روز در بـدن بـاقـی مـانـ     ده بـنابـرایـن لازم اسـت بـیمار چـند روزی در بـیمارسـتان بـوده و از تماس نزدیک با افراد دیگر خودداری کند.

عوارض جانبی رادیوتراپی

رادیـوتـراپـی اصـولا درمـانـی اسـت کـه آهسـته و در طـول زمـان (یـک تـا چـندیـن هـفته) انـجام شـده لـذا بـدیـه یسـت کـه اثـرات درمـانـی و عـوارض جانبی آن نیز به مرور زمان و آهسته آهسته ایجاد می شوند.

بـنابـرایـن بـیاد داشـته بـاشـید کـه اثـرات بهـبود عـلائـم نـیز بـطور کـلی پـس از حداقل دوهفته از خاتمهء درمان بروز خواهند کرد.

رادیـوتـراپـی مـانـند هـر درمـان دیـگری در دانـش پـزشـکی هـمراه بـا عـوارضـی اسـت یـعنی مـی تـوانـد عـلاوه بـر از بـین بـردن سـلول هـای سـرطـانـی بـه بـرخـی از سـلول هـای سـالـم در نـاحـیهء درمـان نـیز آسـیب بـرسـانـد و عـوارضـی ایجاد کند، مانند:

خارش، سوزش و قرمزیِ پوست ناحیهء درمان ریزش مو در ناحیه تحت درمان

علاوه بر این رادیوتراپی دارای عوارض عمومی نیز میباشد احساس خستگی احساس کسالت و بیماری کم  اشتهایی

بـسیاری از ایـن عـوارض جـانـبی قـابـل درمـان یـا پـیشگیری هسـتند و اکـثر آنها پس از توقف درمان از بین خواهند رفت.