بخش دیالیز
بخش همودياليز در طبقه همكف بیمارستان واقع شده است که در این بخش بیماران با تشخیصESRD خدمات درمانی ارائه میشود.

شماره تلفن بخش : 48994770