اورژانس
بخش اورژانس بیمارستان در طبقه همكف ساختمان جديد در فضایی بالغ بر هزار متر مربع بنا گردیده و یکی از بزرگترین و مدرنترین بخش های اورژانس بیمارستان های خصوصی در ایران است. بخش دارای 20 تخت فعال در تحت نظر 1 و 2 و همین طور 5 تخت درسرم تراپي و 3 تخت تزريقات و 2 تخت در اتاق ایزوله عفوني و2 تخت CPR و 1تخت دراتاق عمل سرپائی و1تخت درگچ گیری میباشد.

همچنین اورژانس دارای اتاق های معاینه پزشکان متخصص اطفال,عمومی,طب اورژانس و ارتوپدی می باشد.

شماره تلفن بخش : 12 - 48993310