گل فروشي

كلبه ي گل بيمارستان پيامبران واقع در درب ورودي اورژانس با ارائه گلهاي  تازه، خاص ترين و زيباترين طراحي ها ، آماده ارائه سفارشات مراجعين محترم مي باشد.