شنوایی سنجی، بینایی سنجی
کلینیک های شنوایی سنجی و بینایی سنجی(اپتومتری) بیمارستان پیامبران توسط کارشناسان مجرب و با استفاده از دستگاه های مدرن و به روز برای سنجش شنوایی و بینایی هم کودکان و هم بزرگسالان عمل می کنند. دقت تشخیص مشکلات و یافتن علل احتمالی به وسیله تست های تشخیصی.