بخش اسکوپی ها
اقدامات اصلي انجام شده در این واحد شامل آندوسكوپي تشخيص و كولونوسكوپي تشخيصي است و در كنار اين اقدامات اگر بيماري مشكلات خاصي داشته باشد مي توان آندوسكوپي درماني و كولونوسكوپي درماني نيز انجام داد . اين موارد شامل باندليگاسیون مری، برداشتن پوليپ هاي معده و روده – اسكلروتراپي و مداخلات درماني براي بندآوردن خونريزي گوارشی ناشی از زخم معده و مري، خارج كردن جسم خارجي بويژه داخل دستگاه گوارش فوقاني است. در این بخش تجهیزات کامل آندوسكوپي – كولونوسكوپي – سوزن تزريق - كليپس – آندولوپ – پنس – و هوک مخصوص جسم خارجي موجود است. پنس اسنر و پولیپکتومی و دستگاه كوتر از دیگر تجهیزات این بخش است.

از طريق آندوسكوپي و كولونوسكوپي اقدامات ساده تشخيص براي بيماري دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني انجام مي گيرد و از طريق همين دستگاه مي توان با وسايل و ضمائم همراه ذکر شده در بالا اقداماتي مانند بندآوردن خونريزي و برداشتن پوليپ (سوزن تزريق ) پوليپكتومي، آندولوپ (برای پولیپکتومی)پنس و HOOK جسم خارجي براي برداشتن جسم خارجي استفاده كرد.