بخش پزشکی هسته ای
پزشكی هسته ای روش تشخیصی (تصویر برداری ) است که در مورد اعضاء مختلف از جمله : استخوانها – مغز – كلیه – ریه – قلب – دستگاه گوارش و دستگاه ادراری كاربرد دارد. روش كار به این صورت است كه ابتدا رادیو دارو مخصوص هر عضو با ماده رادیو اكتیو نشاندار می شود و به بیمار تزریق می شود و در عضو مورد نظر تجمع میابد سپس با استفاده از دستگاه گاما كمرا تصویر برداری انجام می شود. بر خلاف روش رادیولوژی كه عموما اطلاعات در مورد ساختمان اعضای بدن می دهند پزشكی هسته ای عملكرد اعضای مختلف بدن را به ما نشان می دهد.

در اسکن های هسته ای، از مقادیر استاندارد و خیلی کم رادیواکتیو استفاده می گردد، ‌بنابراین میزان اندکی اشعه به بدن بیمار وارد می شود و این مقدار اشعه در حد استانداردی است که توسط سازمانهای بین المللی تعیین شده و لذا هیچ خطری برای بیمار ندارد. دستگاه پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران دستگاه بسیار مدرن گاما كمرا از شركت زیمنس آلمان می باشد