1401/12/15 12:11:14

هپاتيت

 1. شرح بیماری
 2. ويـروسي عبـارت است از الـتهاب كبـد در اثـر يـك ويـروس. هپاتيت ويـروسي انـواع مختلـفي دارد. شايعتـرين انواع آن هپاتيت آ(A) و بی(B) هستند. ساير انواع آن عبارتند از : هپاتيت سی(C)، دی(D)، ای(E) و جی(G)

 

 

 1. علائم
  • اوليه:
 • علائم شبيه آنفلوانزا مانند تب، خستگي، تهوع، استفراغ، اسهال و بي‌اشتهايي
  • روز بعد:
 • زردي چشمها و پوست
 • تيره شدن رنگ ادرار
 • اجابت مزاج روشن، به رنگ خاك رس يا سفي
 1. علل شایع
  • A وE
 2. معمولاً از راه آب يا غذا وارد بدن ميشود، خصوصاً صدف خام كه توسط فاضلاب آلوده شده باشد.
  • B:

معمولاً از راه آميزشي، تزريق خون و تزريق با سرنگ آلوده انتقال مييابد.  مادري كه  هپاتيت B دارد ممكن است عفونت را بـه نوزادش انتقال دهد. در بعضي از مـوارد هم بـدون دليل مشخص و راه شناخته شدهای، انتقال عفونت رخ داده است.

 • C:

معمولاً از راه تزريق مواد مخدر داخل رگ، تزريق خون و انواع مواجهه با خون يا محصولات خوني آلوده انتقال مييابد. البته در بعضی از موارد، راه انتقال معلوم نيست.

 • D:
 • طور جداگانه از هپاتيت B نميتواند رخ دهد.
  • G:
 • انتقال مشابهي مانند هپاتيت C دارد، معمولاً از راه خون انتقال مي‌يابد.
 1. عوامل‌خطر
 • مسافرت به مناطقي كه بهداشت مناسبي ندارند.
 • بيبند وباري
 • تزريق مواد مخدر داخل رگ
 • مصرف الكل
 • تزريق خون
 • كاركنان پزشكي و ساير حرفههاي خطرزا
 • مهدکودکها يا مراكز نگهداري معتادین
 • در بیماران دیالیزی
 • تغذيه نامناسب
 • وجود بيماري كه باعث كاهش مقاومت بدن شده باشد.
 1. عوارض احتمالی
 • زردي و ساير علائم در مراحل اولیه به حداكثر خـود رسیده و سپس در عرض 3 الی 6 هفته تدريجاً ناپديد ميشوند. اكثر افـرادي كه وضعيت سلامتي خوبـي دارند  در عرض 1 الی 4 ماه كاملاً  بهبود مييابند. درصد كمي از افراد، دچار هپاتيت مزمن میشوند.
 • بـا بهبـود از هپاتيت ويروسي معمولاً ايمني دائمی نسبت به آن ايجاد مي‌شود.
 • گاهی ممکن است بیماری باعث نارسایی کبد شود.
 1. تشخیص و درمان
 2. هاي تشخيصي عبارتند از:
 • آزمايش خون براي شناسايي عفونت، بررسيهاي مربوط به كار كبد و نمونهبرداري از كبد در موارد شديد يا مزمن.
 • اكثر بيماران هپاتيتي را ميتوان بدون خطر زيـاد در منزل تحت مراقبت قرار داد. جـداسازي كامل بيمار ضروري نيست اما فرد بيمار بايد وسايل جداگانهاي براي خوردن و آشاميدن داشته باشد يا از وسايل یکبارمصرف استفاده كند.
 • اگر هپاتيت داريد يا مراقبت از يك فرد هپاتيتي را به عهده داريد، دستان خود را مرتباً و به دقت خصوصاً پس از اجابت مزاج بشویید.
 • براي درمان هپاتيت تعداد كمي داروي اختصاصي وجود دارد.
 • امـكان دارد داروي ضد التهاب در مـوارد شديد تجويز شود تا التهاب كبد كاهش يابـد و علائم بهتر شوند.
 • براي هپاتيت B و C مزمن ممکن است داروهای خاصی مورد استفاده قرار گيرد.
 1. در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟
 • شدیدتر شدن کماشتهایی
 • خوابآلودگي زياد يا گيجي
 • استفراغ، اسهال، يا درد شكمي
 • بيشتر شدن زردي، به وجود آمدن بثورات پوستي يا خارش