1401/10/01 09:42:26

راهنماي قوانين كلي بخش هاي باليني

باسلام وآرزوي بهبودي وسلامتي ورودتان به بخش را خوش آمد گفته و موارد زير به اطلاع رسانده مي شود، لطفا همكاري لازم را در رعايت موارد زير مبذول فرماييد:

*زمان ملاقات بيماران هرروز ازساعت 5-3 ميباشد.

نکته:  ملاقات در بخش شبنم روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه (ساعت 15:00  الی 16:30) می باشد.

*در ساعت ملاقات از تجمع بر بالين بيمار و ازدحام در راهروها و رفت و آمد خودداري فرماييد.

*ملاقات كنندگان گرامي از آوردن گل وگياه با خاك طبيعي به بخش خودداري نمايند.

*ساعت توزيع صبحانه 6 نهار12وشام 18 ميباشد.

*نرده هاي كنارتخت بيمار، بخصوص هنگام خواب بيمار بايد بالا باشد.

*بيمارستان هيچ مسئوليتي در قبال پول واشياء ولوازم قيمتي ندارد بنابراین از نگهداري اين اشياء نزد بيمارخودداري نماييد.

*از استعمال دخانيات بپرهيزيد.

*در صورت داشتن حساسيت دارويي ويا مصرف داروي خاص حتما به پزشك و پرسنل پرستاری بخش اطلاع داده شود.

*سطل مخصوص زباله بيماران  كيسه هاي مشكي دارد، ازريختن زباله داخل سطل هاي داراي كيسه زردرنگ كه مخصوص زباله هاي بيمارستاني است خودداري فرماييد.

*ازقراردادن پسماندغذايي،كيسه هاي مشكي و مواد غذايي بدون درب به داخل يخچال اجتناب نماييد.

*در صورت استفاده بيمار از دفترچه بيمه به تاريخ آن توجه و تا زمان ترخيص نزد بيمار بوده و دراولين فرصت جهت صدور معرفي نامه، آن را به منشي بخش تحويل دهید.

*در صورتيكه بيمار تبعه ساير كشورها مي باشد، در بدو ورود همراه وي  به واحد IPD مراجعه تا درمورد هزينه ها تصمصم گيري شود.

*چنانچه بيمار از قبل مدارك پزشكي دارد، آن را  همراه خود داشته باشد تا در صورت نياز دستيابي به آن آسان باشد.

*در صورت ترخيص يا انتقال بيمار به ساير مراكزحتما توجه داشته باشيد خلاصه پرونده- وقت درمانگاه- نسخه دارويي و آموزش حين ترخيص را دريافت نماييد.

*همراه بيماران غيربيمه اي وتصادفي جهت تهيه مدارك وكروكي به واحدمدارك پزشكي مراجعه و پس از تكميل مدارك همراه با كپي كارت ملي به منشي بخش تحويل نماييد

*كليه وسايل و تجهيزات موجود در بخش جهت رفاه حال شما مي باشد لذا در حفظ ونگهداري آن كوشا بوده وازجابجايي آنها خودداري فرماييد.

*تلفن هاي تماس با بيمارستان: 41-44079131

*بيماران و همراهان گرامي از پرداخت وجه به هر عنوان به غيراز صندوق بيمارستان خودداري فرماييد.