1400/08/24 17:22:17

جراحی دیسک کمر وگردن با ليزر

جراحی دیسک کمر وگردن  بصورت noninvasive با لیزر(PLDD)

انجام جراحی های کم تهاجمی ستون فقرات طی دهه اخیر رواج زیادی پیدا کرده،یکی ازین روشها انجام جراحی کم کردن فشار دیسک بالیزر هست،(pecutaneus laser disk decompression) یا بصورت خلاصه (PLDD) ،که از طریق یک سوزن بلند زیر گاید فلورسکوپ، داخل فضای دیسک رفته ومحتوای دیسک با لیزر تبخیر میشود،وبه تدریج از فشار داخل دیسک کاهش می یابدو باعث پسرفت دیسک وکاهش اثر فشاری دیسک بروی اعصاب می شودواثر حرارتی لیزر باعث از بین رفتن پایانه های درد در اطراف دیسک میشود،با توجه به اینکه طی این عمل،باز کردن پوست وعضلات وجود ندارد،بیمار سریعتر میتواند به فعالیت برگردد ودوره بهبودی سریعتر میباشد،مهمترین نکته دراین روش،انتخاب صحیح  بیمارمی باشد وبرای تمام بیماران قابل انجام نیست واین روش منافی روش جراحی باز دیسک نیست