1402/08/11 11:31:51

مراقبت بعدازخروج دبل جي

  1. نكات خودمراقبتي بعداز خروج دبل جي

پس ازجراحي هاي بسته سنگ كليه كه شامل جراحي هاي : RIRSآندوسكوپي سنگ كليه از طريق مجراي مجراي ادراري) PCNL(خارج كردن سنگ كليه از راه پوست)-TUL (سنگ شكني از طريق حالب)ميباشد خيلي از اوقات براي بيمارسوند داخلي كليه (دبل جي) تعبيه ميشود كه خيلي از اوقات براي بيماران علايمي را ايجادمي كند كه نگران ميشوند.درزير به اين موارد اشاره ميكنيم

 

1-بيماراني كه دبل جي دارند تازماني كه اين دبل جي مجددا دراتاق عمل خارج شود حتما خون درادرارخودميبيندواين ميزان خون به هيچ وجه منجربه كم خوني نميشود وخطري ندارد.فقط درصورت دفع خون غليظ به پزشك اطلاع دهيد.

2-بيماراني كه دبل جي دارند حتما سوزش ادراروتكررادرارراتجربه خواهندكردكه درصورتي كه بيش ازحد آزاردهنده باشد ميتوانند با مراجعه به پزشك درمان دارويي دريافت كنند

3-بيماراني كه دبل جي دارند حتما درپايان ادراركردن وگاهي بصورت ناگهاني دچاردرد پهلو خواهندشدكه كاملا طبيعي است.

4-تازماني كه دبل جي دركليه شماست ازفعاليتهاي شديد ورزشي اجتناب نماييد. هرچند كه پياده روي وفعاليتهاي روزمره زندگي هيچ خطري ندارد

5-حتما پس از جراحي سنگ كليه مصرف مايعات را افزايش دهيد

6-درصورتي كه دچار تب شديد حتما بلافاصله به جراح اورولوژيست خود مراجعه نماييد

          7-سوند داخلي كليه (دبل جي)فقط براي زمان محدودي تعبيه  شده است پس فراموش نكنيد كه حتما براي خروج دبل جي به جراح خودمراجعه كنيد.موارد زيادي از فراموشي دبل جي گزارش شده است كه منجر به آسيب كليه شده است.

8-دبل جي معمولابراي يك ماه دركليه قرارداده ميشود .البته براساس نظر پزشك اين زمان از 2 هفته تا3 ماه هم متغير است وبعضي انواع خاص از دبل جي سالانه تعويض ميشوند

9-پس از عمل هاي بسته سنگ كليه ويا پس از در آوردن دبل جي (سوند كليه)ممكن است تاچندروز درد پهلو داشته باشيد كه كاملا طبيعي است وبايد ازداروهاي ضد درد استفاده نماييد

10-از مصرف آنتي بيوتيك تجويز شده   توسط پزشك براي دوره بعدازعمل جراحي غافل نشويد

11-انجام فعاليتهاي جنسي بعداز عمل جراحي سنگ كليه بلامانع است