1402/05/15 12:58:54

الكتروشوك درماني(ECT)

الكترو شوك درماني ،يكي از موثرترين درمانهاي روانپزشكي ميباشدكه در درمان برخي بيماريهاي روانپزشكي ازجمله افسردگي شديد ،حملات شيدايي،اختلالات اسكيزوفرني واختلال دوقطبي مقاوم به درمان كاربرد دارد.اين روش بهترين درمان درخانمهاي باردار وافراد پير كه عوارض درمان دارويي در آنان زياداست به حساب ميايد 

 

بسياري از افرادي كه داراي افكارخودكشي بوده ويا از غذا خوردن امتناع مي ورزند با اين روش سريعتر علايم آنها بهبود ميابد

اثر الكترو شوك درماني در درمان بيماران بسيار سريعتر ازدرمان دارويي ظاهرمي شود

 

كاركرد الكترو شوك

الكتروشوك درماني عبارت است از عبوردادن جريان خفيف الكتريكي كنترل شده از سربيمار،كه به تغييرات شيميايي در مغز منجرميشود.درابتداي شوك داروهاي شل كننده عضلاني وهوشبري به بيمار تزريق ميشود.در اين صورت بيمار طي درمان چيزي راحس نخواهدكرد ومتوجه روند درمان نخواهدشد.سپس دو الكترود فلزي را كه به دستگاه ECT وصل است دردو طرف شقيقه هاي بيمارگذاشته ميشود وبه بيمار شوك داده شود

الكتروشوك درماني بسيار موثر وكم عارضه ميباشد

تعدادجلسات شوك درماني

بطور معمول يك دوره درمان ECT شش تا دوازده    جلسه بوده كه هرهفته دوتا سه بار انجام ميگيرد.اما برخي ازافراد ممكن است نياز به جلسات درماني بيشتري داشته باشند.

بعدازچنددوره ECT علايم بيماري كاهش پيداميكند.اما براي جلوگيري ازعودبيماري لازم است درمان دارويي ادامه پيدا كند

ECT ممكن است يك طرفه ويا دوطرفه باشد.در دوطرفه دو الكترود فلزي روي شقيقه هاي بيمارگذاشته ميشود.ودر يك طرفه يكي از الكترودها روي شقيقه والكترود بعدي روي سر گذاشته ميشود

عوارض الكترو شوك درماني

 

عوارض الكتروشوك درماني

عوارض الكتروشوك درماني رابميزان يك درصد ذكركرده اند كه درصورت بروز كوتاه مدت وگذرا ميباشد.از مهمترين اين عوارض گيجي-سردرد-دردهاي عضلاني-تغييرات حافظه-دندان درد وكمردردوتهوع واستفراغ ميباشد