1402/05/08 13:04:13

آشنايي با داروي وارفارين

  1. مقدمه

قرص وارفارين يك داروي ضدانعقاداست كه مدت زمان انعقاد خورن راطولاني ميكندوباعث ميشود تشكيل لخته خون به طول بينجامدولذا مانع تشكيل لخته خون در قلب وعروق ميشودمصرف اين دارو بايد بصورت يكبار در روز انجام شود وبهتراست هميشه سرساعت معيني (معمولا عصرها)با معده خالي وبا يك ليوان كامل اب مصرف شود

مصرف اين دارو بايد بصورت منظم وهمراه با آزمايش مكررومنظم خون باشدآزمايش مربوط به مصرف اين دارو PT(زمان پروترومبين)وبصورت استاندارد شده INR(international normalised ratio)نام دارد ونشان ميدهد كه زمان انعقاد خون شما چقدر طول ميكشدميزان طبيعيINR تقريبا مساوي 1 ميباشد.

اين كه شما به چه مقدار وارفارين نياز داريد بستگي به ميزان INRشما در ازمايش خون دارد.معمولا دربيماران داراي دريچه مصنوعي انتظار ميرود كهINRرا به حد5/3-5/2 برسانيم ودر مورد ساير مواردي كه نياز به وارفارين ميباشد مثل بي نظمي در ضربان قلب حدود INR

3-2 ميباشد

توجه داشته باشيد كه INR زير 2 خطرناك بوده ودر صورت مشاهده چنين وضعيتي سريعا به نزديكترين مركز درماني مراجعه نماييد.مقدار داروي وارفارين بايد براي تنظيم INRبه حد مورد نظر افزايش يا كاهش يابد.مهم است بدانيد كه براي رسيدن به INR مورد نظر ،مقدار وارفارين مورد نياز در هرفرد با فرد ديگر متفاوت است.براي مثال ممكن است يك بيمار با يك چهارم قرص 5 ميلي گرم در روز به INRمورد نظر وفرد ديگر با 2تا3 قرص در روز   به INR لازم برسد.پزشك معالج شما ميتواند برنامه آزمايشها (بصورت ماهانه يا در صورت نياز به فواصل كمتر)

پزشك معالج شما ميتواند برنامه ازمايشها (بصورت ماهانه يا در صورت نياز به فواصل كمتر)وتنظيم وارفارين را براي شما انجام دهد.اما بايد پزشك خود را درجريان داروهاي مصرفي ديگر يا قطع آن داروها را قراردهيد.چنانچه روزي  داروي وارفارين خود را فراموش نموديديا مقدار آن را به اشتباه اضافه تر مصرف كرديد اين مساله را در دفترچه خود يادداشت نماييد .هنگامي كه به يادتان آمد كه دارو را فراموش نموديد بايد همان مقدار معمول وهميشگي خود را مصرف نماييدواز افزودن مقدارداروي فراموش شده به آن اجتناب كنيد.اگر احيانا مقدار داروي مصرفي به اشتباه خيلي بيشتر از مقدار مصرف معمول شماست حتما با پزشك تماس بگيريد.ممكن است كه شما  به ميزان يك چهارم،يك دوم،يا سه چهارم از داروي وارفارين نياز داشته باشيد وبهتراست باشكل اين مقدار از داروها اشنايي داشته باشيد.مقدار مورداستفاده وارفارين و آخرين آزمايشات خون حتما در دفترچه مخصوص شما يادداشت وثبت گردد.بهتر است هميشه اطلاعات ثبت شده خود را بويژه از 6ماه گذشته با خود نگهداري نماييدهمچنين بهتراست كارت هشدار وارفارين راكه بهمراه اين كتابچه به شما تحويل داده مي شود پركرده وهميشه همراه داشته باشيدزيرا درشرايط اورژانسي ميتواند به پرسنل وكادر درماني اطلاعات لازم را قبل از شروع درمان هاي ديگربدهد.قبل از پايان يافتن قرص وارفارين خود با پزشك مشورت كرده ودر صورت لزوم نسخه را تجديد نماييد.در بسياري از موارد مصرف داروي وارفارين مادام العمر ميباشد.اما در برخي موارد مصرف 6-3ماه  آن كافي است. بيماراني كه داروي دريچه مصنوعي فلزي ويا مبتلا به تغييرضربان قلب بصورت بروز بي نظمي در ضربان هستند.به منظور پيشگيري از ايجاد لخته لازم است مادام العمر وارفارين مصرف نمايند.اما چنانچه دريچه مصنوعي از نوع حيواني يا انساني باشد وضربان قلب نيز منظم باشد يا در مواردي مانند سابقه امبولي ، برخي از جراحي هاي كرونر وترميم دريچه ودر شرايطي كه ضربان قلب نيز منظم باشد وارفارين ممكن است بصورت كوتاه مدت 3تا6 ماه ويا بيشتر مطابق با نظر پزشك مصرف شود.پزشك شما مدت مصرف دارو را براي شما مشخص مي نمايد هميشه حداقل يك هفته قبل از اتمام دارو،نسخه خود را تجديد نماييد.در جدول زير ميزانINR مطلوب در برخي بيماريها نشان داده شده است.

نوع جراحي

ميزان INR مطلوب

مدت مصرف

تعويض دريچه ائورت

3-2

مادام العمر

تعويض دريچه آئورت فلزي همراه با سابقه بيماريهاي ديگر كه نياز به وارفارين دارند

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دريچه ميترال فلزي

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دو دريچه فلزي

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دريچه غيرفلزي

3-2

مادام العمر

اند ارتركتومي

2.5-2

6-3ماه

فيبريلازسيون دهليزي

3-2

مادام العمر

 

ترميم دريچه قلبي                   2.5-2             6-3ماه

 

عوارض مهم:مهمترين عارضه مصرف وارفارين خونريزي

است .اگر از موارد زير براي شما پديد آمد بايد به پزشك مراجعه نموده وسريعا INR شما چك شود.

 

*خونريزي بيني كه بيشتر از 10 دقيقه طول بكشد

*استفراغ خوني

*خلط خوني

*وجودخون در ادرارومدفوع

*مدفوع سياه رنگ

*كبودي شديد وخودبخودي پوست

*سردردهاي غيرمعمول

*درخانمها افزايش شديد خونريزي در زمان قاعدگي ياهرگونه خونريزي از واژن

بيمارلني كه نياز به مصرف وارفارين دارند بايد در هنگام كاربا اشياءبرنده مانند سوزن چاقو وتيغ دقت واحتياطات لازم رابعمل آورند درصورت ايجاد جراحت يا بريدگي بايد بايك گاز تميز وخشك بمدت حداقل 5دقيقه ناحيه مربوطه را فشار دهند

در موارد زير بايد سريعا به اورژانس مراجعه نمايند

*ايجاد سانحه يا تصادف شديد

*ضربه شديد به سر

*درمواردي كه بيمار قادر به كنترل خونريزي نباشد

 

 

مراجعه به دندانپزشكي:

شما ميتوانيد به صورت معمول به دندانپزشك مراجعه نماييداما بايدوي را از مصرف وارفارينمطلع ساخته ويك تستINRجديدانجام دهيدودرصورتيكه مقدار INRشما مناسب اقدامات دندانپزشكي نباشد با پزشك خود مشورت نموده واقدامات لازم دراين زمينه را انجام دهيد

تداخلات وارفارين با سايرداروها

داروي وارفارين با تعدادي از داروها تداخل اثردارداگر درحين مصرف وارفارين شروع به مصرف يا قطع داروي ديگري نموديد. ضمن مشورت با پزشك خودبهتراست ظرف7-5 روز از شروع يا قطع داروي جديد يك تستINR انجام دهيد.

بدين ترتيب در صورت نياز با تنظيم مجدد مقدار داروي مصرفي مي توان INR  را درحد مطلوب نگه داشت.در صورت استفاده از داروهايي كه نياز به نسخه ندارند مانند برخي مسكن ها بايد دكتر داروساز را از مصرف وارفارين مطلع سازيد تا به شما داروهايي را تحويل دهد كه دراين زمينه بي خطرهستند.

مصرفآسپرين با وارفارين در مواردي كه بيمار داراي دريچه مصنوعي باشد توصيه ميشود اما به هرحال مصرف اين دو دارو باهم بايد زير نظر پزشك باشد.همچنين از ذاروهايي مانند بروفن مفناميك اسيد ناپروكسن ايندومتاسين وژلوفن بهتراست اجتناب شود.مصرف استامينوفن با يا بدون كدئين براي كنترل درد وقرص سرماخوردگي به شرطي كه افراطي در مصرف آن نباشد بلامانع است .در مواردي كه يك قرص تركيبي از استامينوفن و اسپرين يا بروفن وجود دارد بايد به آن توجه شده وحتي الامكان از مصرف آن پرهيز شود

تداخل اثروارفارين بابرخي داروها

داروهاي افزايش دهنده اثروارفارين

*داروهاي ضدقارچ:فلوكنونازول،كتوكونازول

*هورمون تيروييدي:لووتيروكسين

*مترونيدازول

*داروهاي گوارشي:سايمتيدين وامپرازول

*مكمل  امگا 3

*ويتامينهاي AوE

*داروي لاغري ارليستات

*الوپورينول

*سفازولين وسفترياكسون

*لووستاتين،سيم واستاتين،فلو واستاتين،اتروواستاتين

*ديكلوفناك،پيروكسيكامفناپروكسن وبروفن

*كاربومازپين

*آميودارون

*سيپروفلوكساسين

*كلوفيبرات و جم فيبروزيل

*گروه پني سيلين ها مانند آمپيسيلين وپيپراسيلين

*گروه ساليسيلاتها مانند آسپرين

*گان سيكلووير

*سفالكسين

داروهاي كاهش دهنده اثروارفارين

*داروي ضدتيروييد:متي مازول و پروپيل تيواورسيل

*داروي ضدبارداري خوراكي

*ويتامين C

*گروه باربيتورتها مانند فنوباربيتالها و آمو باربيتال

*ريفامپين

*كلستيرآمين

افرادي كه تحت درمان با وارفارين قراردارند در صورت نياز به مصرف داروهايي چون جينسينگ وجينكو بيلوبا بايد حتما با پزشك معالج خود مشورت نمايند.زيرا جينكو داراي فعاليت ضدلخته اي ميباشد وباعث افزايش اثر دارو واحتمال خونريزي ميگردد وجينسينگ باعث كاهش اثر ضدلخته اي وارفارين مي گردد

همچنين كوانزيم Q10 از نظرساختماني شبيه به ويتامين K

ميباشدوممكن است برلخته شدن خون اثربگذارد.مصرف اين داروهمراه باوارفارين ميبايد تحت نظر پزشك انجام گيرد.

 

 

تداخلات وارفارين با رژيم غذايي:

رژيم غذايي شما بايد شامل كليه مواد غذايي مورد نياز بدن باشد.اگرنياز به كاهش وزن داريد بايد تحت نظرمتخصص تغذيه اين كار راانجام دهيد.اما در نظرداشته باشيد كه هرگونه تغييرمهم وشئيد در رژيم غذايي ميتوانددرنحوه پاسخ بدن شما به وارفارين موثرباشد.غذاهايي كه سرشار از ويتامين K باشند.

ميتوانند روي INRتاثير بگذاردوباعث كم شدن INRشوند

  ويتامين K

ويتامين K  ويتاميني است كه به ايجاد لخته در خون وجلوگيري از خونريزي كمك ميكند.بنابراين داراي نقش متضادي با وارفارين ميباشد.دربيماراني كه وارفارين مصرف ميكنند دريافت زياد ويتامين Kنقش باعث كاهش اثردارو ميگردد

باز هم تاكيد ميگردد كه رژيم غذايي خودراطوري تنظيم نماييدكه ميزان ويتامين Kموجوددرغذاي شماهرروز ميزان ثابتي داشته باشد..مصرف روزانه آن بمدت يك هفته به شكل مشخصي مقادير موردنياز را تغييرميدهد

موادغذايي حاوي ويتامين K شامل سبزيجات پخته شده مانند اسفناج وياسبزيجاتي مانند سبزي خورش  قرمه سبزي  ويا كرفس به ميزان نصف فنجان ويك فنجان جعفري خام ميباشد

مواد غذايي حاوي مقدار متوسط ويتامين K شامل يك فنجان سبزيجات خام مانند انواع سبزي خوردن ويا كاهو يا نصف فنجان مارچوبه وكلم بروكلي پخته شده ميباشد.

در صورتي كه عادت به مصرف غذاهاي غني از ويتامين K داريد نبايد رژيم خودرا تغيير دهيد وهمانطور كه قبلا هم ذكرشد مهم اين است كه مقدار ووزن غذاهاي حاوي اين ويتامين هرروز در رژيم غذايي شماثابت باشد.براي مثال مصرف 2فنجان كاهوي خردشده براي نهار يا نصف فنجان كلم بروكلي پخته شده براي شام مشكلي براي شما ايجاد نخواهدكرد

اگر هم عادت به مصرف زياد مواد غذايي غني از ويتامين K

نداريد 1.5 فنجان كاهو يا كلم خردشده براي نهار وياشام كفايت ميكند

مصرف خورش هايي چون قورمه سبزي وكرفس كه داراي سبزيجات پخته شده مي باشند به مقداري مجاز ميباشد كه حاوي نصف فنجان سبزيجات پخته شده باشد يعني حدود يك كاسه كوچك خورش منعي ندارد همچنين مصرف يك برش كوچك كوكوسبزي درحدود 100 گرم اشكالي نداردولي نكته قابل توجه اين است كه درصورت مصرف اينگونه غذاها سالاد يا سبزي خوردن ويا سبزيجات برگ سبز آب پزشده همراه با آن مصرف نگردد

توجه داشته باشيد اگربه هردليل مانند يك مسافرت رژيم غذايي شما به مدت بيش از يك هفته تغييرداشته است بايد يك تست INRانجام دهيد

زنجفيل:اين دارو ي گياهي از تشكيل لخته در خون جلوگيري

مينمايد لا بايد از مصرف آن خودداري شود

سير:ثابت شده است كه سير از تشكيل لخته درخون جلوگيري ميكند وباعث رقيق شدن خون مي گردد.بيماراني كه وارفارين مصرف مينمايند نبايد بيشتر از يك حبه سير در روز مصرف كنند زيرا ممكن است باعث رقيق شدن بيش از حدخون و احتمال خونريزي گردد

چاي سبز :چاي ثبت باعث خنثي شدن اثروارفارين مي گردد بنابراين افرادي كه چاي سبز و وارفارين مصرف مي نمايند مي بايست آزمايش خون دهند تا اثر دارو كم نشده باشد

خيار:پوست خيار حاوي ويتامين k ميباشد حدالامكان خيار را بدون پوست مصرف نماييد

گزنه:برگ هاي گياه گزنه داراي ويتامين k ميباشند واثر وارفارين را كاهش ميدهند از مصرف ان خودداري شود

سويا:مصرف فراورده هاي لوبياي سويا وشير سويا باعث كاهش اثر ضدلخته اي وارفارين و افزايش احتمال بروز لخته ميگردد لذا از مصرف فراورده هاي حاوي سويا خودداري نماييد

زردچوبه وپياز : اين دوماده غذايي هم داراي اثرات ضدلخته اي وارفارين وافزيش احتمال بروز لخته مي گردد لا از مصرف فراورده هاي حاوي سويا خودداري نماييد

 

گريپ فروت:در صورت مصرف مصرف مداوم آب گريپ فروت اثر وارفارين زيادشده واحتمال خونريزي را زياد ميكند لا در مصرف گريپ فروت واب گريپ فروت احتياط كنيد

انبه:مصرف فراورده هاي انبه وآب و عصاره انبه باعث افزايش اثر ضد لخته اي وارفارين واحتمال خونريزي ميگردد لذا از مصرف آن خودداري شود

 

جگر:جگر حيوانات وطيور منبع غني از ويتامين Kميباشند ميزان ويتامين K 100 گرم جگر معادل يك فنجان سبزيجات برگ سبز ميباشد.در صورت مصرف 100 گرم جگر درروز از مصرف ساير منابع ويتامين K مانند انواع سبزيجات خودداري شود.

روغن:روغن هاي نباتي آفتابگردان فسويا ،پنبه دانه ازمانبع ويتامين K ميباشند.ضمن پيروي از يك رژيم غذايي كم چرب از افزودن روغن هاي مخصوص سالادها يا پخت وپز با غذا خودداري نماييد

الكل:مصرف نوشيدني هاي الكلي باعث كاهش اثروارفارين ميگردد.ازمصرف اينگونه مواد به شدت خودداري شود.

اولسترا:بعضي از مواد غذايي آماده حاوي تركيبي بنام اولسترا ميباشند.اين تركيب يك نوع جايگزين چربي است كه دربعضي از مواد غذايي ازآن استفاده ميشود.اين گونه غذاها معمولا با ويتامين K غني سازي شده اند در صورت مشاهده تركيب اولسترابرروي برچسب موادغذايي از مصرف ان خودداري كنيد

فراورده هاي پروبيوتيك:مصرف فراورده هايپروبيوتيك يا همان پروماس كه اخيرا به بازارهاي كشور وارد شده است .باعث افزايش توليدويتامين Kدربدن ميگردد.بنابراين مصرف اينگونه فراورده ها باعث افزايش نياز به مصرف وارفارين ميگردد

 

حاملگي:داروهاي وارفارين ميتواندازجفت عبور نمايد به همين دليل مصرف آن به ويژه در سه ماهه اول بارداري ميتواند روي رشد ونمو جنين تاثيرگزار باشد.البته اين تاثير بستگي به مقداروارفارين دارواگر مقدار وارفارين در حدپاپاييني باشد (يك قرص ياكمتر)اثرات آن بسيار نادرند .به هرحال لازم است خانم هايي كه ازين دارو استفاده ميكنند قبل از بارداري با پزشك خود مشورت نمايندوياچنانچه  احتمال بارداري وجود دارد بايد يك تست حاملگي انجام داده وپزشك خودرادرجريان قراردهند.بهرحال با تجويز داروي ضدانعقاد تزريقي ويا ادامه داروي وارفارين در طي حاملگي ويامشورت پزشك ميتوان يك حاملگي بي خطر براي مادر وجنين را انتظار داشت ضمنا شيردهي درحين مصرف وارفارين هيچ منعي ندارد

 قاعدگي:خانمهايي كه وارفارين مصرف ميكنند ممكن است قاعدگي سنگين وخونريزي شديدتري داشته باشنداما چنانچه آزار دهنده باشد بايد باپزشك خودمشورت نمايند

قطع مصرف دارو به طورخودسرانه در صورتيكه اين دارو براي بدن مورد نياز استميتواند عوارض جبران ناپيري ايجادكند.لخته خون روي دريچه مصنوعي وايجاد اختلال در عملكرد دريچه حتي تا مرز بسته شن كامل دريچه مصنوعي ونياز به عمل محددجراحي قلب ،ايجادلخته درحفرات قلب واحتمال پرتاپ آن به سمت اعضاي ديگر به ويژه مغز وبروز سكته مغزي وحتي درمواردي مرگ منجر گردد.

وارفارين هيچگونه داروي مشابه يا جايگزين خوراكي ندارد وهرگز نبايد هيچ قرصي به جاي آن مصرف شود

قرص وارفارين راجداي از داروهاي ديگر دور از دسترسي كودكان قرار داده.اما آن رادرمحلي نگهداريدكه هميشه مقابل شما باشد(مانندجانماز ياكنار مسواك)تا هرگزآن را فراموش نكنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مقدمه

قرص وارفارين يك داروي ضدانعقاداست كه مدت زمان انعقاد خورن راطولاني ميكندوباعث ميشود تشكيل لخته خون به طول بينجامدولذا مانع تشكيل لخته خون در قلب وعروق ميشودمصرف اين دارو بايد بصورت يكبار در روز انجام شود وبهتراست هميشه سرساعت معيني (معمولا عصرها)با معده خالي وبا يك ليوان كامل اب مصرف شود

مصرف اين دارو بايد بصورت منظم وهمراه با آزمايش مكررومنظم خون باشدآزمايش مربوط به مصرف اين دارو PT(زمان پروترومبين)وبصورت استاندارد شده INR(international normalised ratio)نام دارد ونشان ميدهد كه زمان انعقاد خون شما چقدر طول ميكشدميزان طبيعيINR تقريبا مساوي 1 ميباشد.

اين كه شما به چه مقدار وارفارين نياز داريد بستگي به ميزان INRشما در ازمايش خون دارد.معمولا دربيماران داراي دريچه مصنوعي انتظار ميرود كهINRرا به حد5/3-5/2 برسانيم ودر مورد ساير مواردي كه نياز به وارفارين ميباشد مثل بي نظمي در ضربان قلب حدود INR

3-2 ميباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه داشته باشيد كه INR زير 2 خطرناك بوده ودر صورت مشاهده چنين وضعيتي سريعا به نزديكترين مركز درماني مراجعه نماييد.مقدار داروي وارفارين بايد براي تنظيم INRبه حد مورد نظر افزايش يا كاهش يابد.مهم است بدانيد كه براي رسيدن به INR مورد نظر ،مقدار وارفارين مورد نياز در هرفرد با فرد ديگر متفاوت است.براي مثال ممكن است يك بيمار با يك چهارم قرص 5 ميلي گرم در روز به INRمورد نظر وفرد ديگر با 2تا3 قرص در روز   به INR لازم برسد.پزشك معالج شما ميتواند برنامه آزمايشها (بصورت ماهانه يا در صورت نياز به فواصل كمتر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشك معالج شما ميتواند برنامه ازمايشها (بصورت ماهانه يا در صورت نياز به فواصل كمتر)وتنظيم وارفارين را براي شما انجام دهد.اما بايد پزشك خود را درجريان داروهاي مصرفي ديگر يا قطع آن داروها را قراردهيد.چنانچه روزي  داروي وارفارين خود را فراموش نموديديا مقدار آن را به اشتباه اضافه تر مصرف كرديد اين مساله را در دفترچه خود يادداشت نماييد .هنگامي كه به يادتان آمد كه دارو را فراموش نموديد بايد همان مقدار معمول وهميشگي خود را مصرف نماييدواز افزودن مقدارداروي فراموش شده به آن اجتناب كنيد.اگر احيانا مقدار داروي مصرفي به اشتباه خيلي بيشتر از مقدار مصرف معمول شماست حتما با پزشك تماس بگيريد.ممكن است كه شما  به ميزان يك چهارم،يك دوم،يا سه چهارم از داروي وارفارين نياز داشته باشيد وبهتراست باشكل اين مقدار از داروها اشنايي داشته باشيد.مقدار مورداستفاده وارفارين و آخرين آزمايشات خون حتما در دفترچه مخصوص شما يادداشت وثبت گردد.بهتر است هميشه اطلاعات ثبت شده خود را بويژه از 6ماه گذشته با خود نگهداري نماييدهمچنين بهتراست كارت هشدار وارفارين راكه بهمراه اين كتابچه به شما تحويل داده مي شود پركرده وهميشه همراه داشته باشيدزيرا درشرايط اورژانسي ميتواند به پرسنل وكادر درماني اطلاعات لازم را قبل از شروع درمان هاي ديگربدهد.قبل از پايان يافتن قرص وارفارين خود با پزشك مشورت كرده ودر صورت لزوم نسخه را تجديد نماييد.در بسياري از موارد مصرف داروي وارفارين مادام العمر ميباشد.اما در برخي موارد مصرف 6-3ماه  آن كافي است. بيماراني كه داروي دريچه مصنوعي فلزي ويا مبتلا به تغييرضربان قلب بصورت بروز بي نظمي در ضربان هستند.به منظور پيشگيري از ايجاد لخته لازم است مادام العمر وارفارين مصرف نمايند.اما چنانچه دريچه مصنوعي از نوع حيواني يا انساني باشد وضربان قلب نيز منظم باشد يا در مواردي مانند سابقه امبولي ، برخي از جراحي هاي كرونر وترميم دريچه ودر شرايطي كه ضربان قلب نيز منظم باشد وارفارين ممكن است بصورت كوتاه مدت 3تا6 ماه ويا بيشتر مطابق با نظر پزشك مصرف شود.پزشك شما مدت مصرف دارو را براي شما مشخص مي نمايد هميشه حداقل يك هفته قبل از اتمام دارو،نسخه خود را تجديد نماييد.در جدول زير ميزانINR مطلوب در برخي بيماريها نشان داده شده است.

نوع جراحي

ميزان INR مطلوب

مدت مصرف

تعويض دريچه ائورت

3-2

مادام العمر

تعويض دريچه آئورت فلزي همراه با سابقه بيماريهاي ديگر كه نياز به وارفارين دارند

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دريچه ميترال فلزي

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دو دريچه فلزي

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دريچه غيرفلزي

3-2

مادام العمر

اند ارتركتومي

2.5-2

6-3ماه

فيبريلازسيون دهليزي

3-2

مادام العمر

 

ترميم دريچه قلبي                   2.5-2             6-3ماه

 

عوارض مهم:مهمترين عارضه مصرف وارفارين خونريزي

است .اگر از موارد زير براي شما پديد آمد بايد به پزشك مراجعه نموده وسريعا INR شما چك شود.

 

*خونريزي بيني كه بيشتر از 10 دقيقه طول بكشد

*استفراغ خوني

*خلط خوني

*وجودخون در ادرارومدفوع

*مدفوع سياه رنگ

*كبودي شديد وخودبخودي پوست

*سردردهاي غيرمعمول

*درخانمها افزايش شديد خونريزي در زمان قاعدگي ياهرگونه خونريزي از واژن

بيمارلني كه نياز به مصرف وارفارين دارند بايد در هنگام كاربا اشياءبرنده مانند سوزن چاقو وتيغ دقت واحتياطات لازم رابعمل آورند درصورت ايجاد جراحت يا بريدگي بايد بايك گاز تميز وخشك بمدت حداقل 5دقيقه ناحيه مربوطه را فشار دهند

در موارد زير بايد سريعا به اورژانس مراجعه نمايند

*ايجاد سانحه يا تصادف شديد

*ضربه شديد به سر

*درمواردي كه بيمار قادر به كنترل خونريزي نباشد

 

 

مراجعه به دندانپزشكي:

شما ميتوانيد به صورت معمول به دندانپزشك مراجعه نماييداما بايدوي را از مصرف وارفارينمطلع ساخته ويك تستINRجديدانجام دهيدودرصورتيكه مقدار INRشما مناسب اقدامات دندانپزشكي نباشد با پزشك خود مشورت نموده واقدامات لازم دراين زمينه را انجام دهيد

تداخلات وارفارين با سايرداروها

داروي وارفارين با تعدادي از داروها تداخل اثردارداگر درحين مصرف وارفارين شروع به مصرف يا قطع داروي ديگري نموديد. ضمن مشورت با پزشك خودبهتراست ظرف7-5 روز از شروع يا قطع داروي جديد يك تستINR انجام دهيد.

بدين ترتيب در صورت نياز با تنظيم مجدد مقدار داروي مصرفي مي توان INR  را درحد مطلوب نگه داشت.در صورت استفاده از داروهايي كه نياز به نسخه ندارند مانند برخي مسكن ها بايد دكتر داروساز را از مصرف وارفارين مطلع سازيد تا به شما داروهايي را تحويل دهد كه دراين زمينه بي خطرهستند.

مصرفآسپرين با وارفارين در مواردي كه بيمار داراي دريچه مصنوعي باشد توصيه ميشود اما به هرحال مصرف اين دو دارو باهم بايد زير نظر پزشك باشد.همچنين از ذاروهايي مانند بروفن مفناميك اسيد ناپروكسن ايندومتاسين وژلوفن بهتراست اجتناب شود.مصرف استامينوفن با يا بدون كدئين براي كنترل درد وقرص سرماخوردگي به شرطي كه افراطي در مصرف آن نباشد بلامانع است .در مواردي كه يك قرص تركيبي از استامينوفن و اسپرين يا بروفن وجود دارد بايد به آن توجه شده وحتي الامكان از مصرف آن پرهيز شود

تداخل اثروارفارين بابرخي داروها

داروهاي افزايش دهنده اثروارفارين

*داروهاي ضدقارچ:فلوكنونازول،كتوكونازول

*هورمون تيروييدي:لووتيروكسين

*مترونيدازول

*داروهاي گوارشي:سايمتيدين وامپرازول

*مكمل  امگا 3

*ويتامينهاي AوE

*داروي لاغري ارليستات

*الوپورينول

*سفازولين وسفترياكسون

*لووستاتين،سيم واستاتين،فلو واستاتين،اتروواستاتين

*ديكلوفناك،پيروكسيكامفناپروكسن وبروفن

*كاربومازپين

*آميودارون

*سيپروفلوكساسين

*كلوفيبرات و جم فيبروزيل

*گروه پني سيلين ها مانند آمپيسيلين وپيپراسيلين

*گروه ساليسيلاتها مانند آسپرين

*گان سيكلووير

*سفالكسين

داروهاي كاهش دهنده اثروارفارين

*داروي ضدتيروييد:متي مازول و پروپيل تيواورسيل

*داروي ضدبارداري خوراكي

*ويتامين C

*گروه باربيتورتها مانند فنوباربيتالها و آمو باربيتال

*ريفامپين

*كلستيرآمين

افرادي كه تحت درمان با وارفارين قراردارند در صورت نياز به مصرف داروهايي چون جينسينگ وجينكو بيلوبا بايد حتما با پزشك معالج خود مشورت نمايند.زيرا جينكو داراي فعاليت ضدلخته اي ميباشد وباعث افزايش اثر دارو واحتمال خونريزي ميگردد وجينسينگ باعث كاهش اثر ضدلخته اي وارفارين مي گردد

همچنين كوانزيم Q10 از نظرساختماني شبيه به ويتامين K

ميباشدوممكن است برلخته شدن خون اثربگذارد.مصرف اين داروهمراه باوارفارين ميبايد تحت نظر پزشك انجام گيرد.

 

 

تداخلات وارفارين با رژيم غذايي:

رژيم غذايي شما بايد شامل كليه مواد غذايي مورد نياز بدن باشد.اگرنياز به كاهش وزن داريد بايد تحت نظرمتخصص تغذيه اين كار راانجام دهيد.اما در نظرداشته باشيد كه هرگونه تغييرمهم وشئيد در رژيم غذايي ميتوانددرنحوه پاسخ بدن شما به وارفارين موثرباشد.غذاهايي كه سرشار از ويتامين K باشند.

ميتوانند روي INRتاثير بگذاردوباعث كم شدن INRشوند

  ويتامين K

ويتامين K  ويتاميني است كه به ايجاد لخته در خون وجلوگيري از خونريزي كمك ميكند.بنابراين داراي نقش متضادي با وارفارين ميباشد.دربيماراني كه وارفارين مصرف ميكنند دريافت زياد ويتامين Kنقش باعث كاهش اثردارو ميگردد

باز هم تاكيد ميگردد كه رژيم غذايي خودراطوري تنظيم نماييدكه ميزان ويتامين Kموجوددرغذاي شماهرروز ميزان ثابتي داشته باشد..مصرف روزانه آن بمدت يك هفته به شكل مشخصي مقادير موردنياز را تغييرميدهد

موادغذايي حاوي ويتامين K شامل سبزيجات پخته شده مانند اسفناج وياسبزيجاتي مانند سبزي خورش  قرمه سبزي  ويا كرفس به ميزان نصف فنجان ويك فنجان جعفري خام ميباشد

مواد غذايي حاوي مقدار متوسط ويتامين K شامل يك فنجان سبزيجات خام مانند انواع سبزي خوردن ويا كاهو يا نصف فنجان مارچوبه وكلم بروكلي پخته شده ميباشد.

در صورتي كه عادت به مصرف غذاهاي غني از ويتامين K داريد نبايد رژيم خودرا تغيير دهيد وهمانطور كه قبلا هم ذكرشد مهم اين است كه مقدار ووزن غذاهاي حاوي اين ويتامين هرروز در رژيم غذايي شماثابت باشد.براي مثال مصرف 2فنجان كاهوي خردشده براي نهار يا نصف فنجان كلم بروكلي پخته شده براي شام مشكلي براي شما ايجاد نخواهدكرد

اگر هم عادت به مصرف زياد مواد غذايي غني از ويتامين K

نداريد 1.5 فنجان كاهو يا كلم خردشده براي نهار وياشام كفايت ميكند

مصرف خورش هايي چون قورمه سبزي وكرفس كه داراي سبزيجات پخته شده مي باشند به مقداري مجاز ميباشد كه حاوي نصف فنجان سبزيجات پخته شده باشد يعني حدود يك كاسه كوچك خورش منعي ندارد همچنين مصرف يك برش كوچك كوكوسبزي درحدود 100 گرم اشكالي نداردولي نكته قابل توجه اين است كه درصورت مصرف اينگونه غذاها سالاد يا سبزي خوردن ويا سبزيجات برگ سبز آب پزشده همراه با آن مصرف نگردد

توجه داشته باشيد اگربه هردليل مانند يك مسافرت رژيم غذايي شما به مدت بيش از يك هفته تغييرداشته است بايد يك تست INRانجام دهيد

زنجفيل:اين دارو ي گياهي از تشكيل لخته در خون جلوگيري

مينمايد لا بايد از مصرف آن خودداري شود

سير:ثابت شده است كه سير از تشكيل لخته درخون جلوگيري ميكند وباعث رقيق شدن خون مي گردد.بيماراني كه وارفارين مصرف مينمايند نبايد بيشتر از يك حبه سير در روز مصرف كنند زيرا ممكن است باعث رقيق شدن بيش از حدخون و احتمال خونريزي گردد

چاي سبز :چاي ثبت باعث خنثي شدن اثروارفارين مي گردد بنابراين افرادي كه چاي سبز و وارفارين مصرف مي نمايند مي بايست آزمايش خون دهند تا اثر دارو كم نشده باشد

خيار:پوست خيار حاوي ويتامين k ميباشد حدالامكان خيار را بدون پوست مصرف نماييد

گزنه:برگ هاي گياه گزنه داراي ويتامين k ميباشند واثر وارفارين را كاهش ميدهند از مصرف ان خودداري شود

سويا:مصرف فراورده هاي لوبياي سويا وشير سويا باعث كاهش اثر ضدلخته اي وارفارين و افزايش احتمال بروز لخته ميگردد لذا از مصرف فراورده هاي حاوي سويا خودداري نماييد

زردچوبه وپياز : اين دوماده غذايي هم داراي اثرات ضدلخته اي وارفارين وافزيش احتمال بروز لخته مي گردد لا از مصرف فراورده هاي حاوي سويا خودداري نماييد

 

گريپ فروت:در صورت مصرف مصرف مداوم آب گريپ فروت اثر وارفارين زيادشده واحتمال خونريزي را زياد ميكند لا در مصرف گريپ فروت واب گريپ فروت احتياط كنيد

انبه:مصرف فراورده هاي انبه وآب و عصاره انبه باعث افزايش اثر ضد لخته اي وارفارين واحتمال خونريزي ميگردد لذا از مصرف آن خودداري شود

 

جگر:جگر حيوانات وطيور منبع غني از ويتامين Kميباشند ميزان ويتامين K 100 گرم جگر معادل يك فنجان سبزيجات برگ سبز ميباشد.در صورت مصرف 100 گرم جگر درروز از مصرف ساير منابع ويتامين K مانند انواع سبزيجات خودداري شود.

روغن:روغن هاي نباتي آفتابگردان فسويا ،پنبه دانه ازمانبع ويتامين K ميباشند.ضمن پيروي از يك رژيم غذايي كم چرب از افزودن روغن هاي مخصوص سالادها يا پخت وپز با غذا خودداري نماييد

الكل:مصرف نوشيدني هاي الكلي باعث كاهش اثروارفارين ميگردد.ازمصرف اينگونه مواد به شدت خودداري شود.

اولسترا:بعضي از مواد غذايي آماده حاوي تركيبي بنام اولسترا ميباشند.اين تركيب يك نوع جايگزين چربي است كه دربعضي از مواد غذايي ازآن استفاده ميشود.اين گونه غذاها معمولا با ويتامين K غني سازي شده اند در صورت مشاهده تركيب اولسترابرروي برچسب موادغذايي از مصرف ان خودداري كنيد

فراورده هاي پروبيوتيك:مصرف فراورده هايپروبيوتيك يا همان پروماس كه اخيرا به بازارهاي كشور وارد شده است .باعث افزايش توليدويتامين Kدربدن ميگردد.بنابراين مصرف اينگونه فراورده ها باعث افزايش نياز به مصرف وارفارين ميگردد

 

حاملگي:داروهاي وارفارين ميتواندازجفت عبور نمايد به همين دليل مصرف آن به ويژه در سه ماهه اول بارداري ميتواند روي رشد ونمو جنين تاثيرگزار باشد.البته اين تاثير بستگي به مقداروارفارين دارواگر مقدار وارفارين در حدپاپاييني باشد (يك قرص ياكمتر)اثرات آن بسيار نادرند .به هرحال لازم است خانم هايي كه ازين دارو استفاده ميكنند قبل از بارداري با پزشك خود مشورت نمايندوياچنانچه  احتمال بارداري وجود دارد بايد يك تست حاملگي انجام داده وپزشك خودرادرجريان قراردهند.بهرحال با تجويز داروي ضدانعقاد تزريقي ويا ادامه داروي وارفارين در طي حاملگي ويامشورت پزشك ميتوان يك حاملگي بي خطر براي مادر وجنين را انتظار داشت ضمنا شيردهي درحين مصرف وارفارين هيچ منعي ندارد

 قاعدگي:خانمهايي كه وارفارين مصرف ميكنند ممكن است قاعدگي سنگين وخونريزي شديدتري داشته باشنداما چنانچه آزار دهنده باشد بايد باپزشك خودمشورت نمايند

قطع مصرف دارو به طورخودسرانه در صورتيكه اين دارو براي بدن مورد نياز استميتواند عوارض جبران ناپيري ايجادكند.لخته خون روي دريچه مصنوعي وايجاد اختلال در عملكرد دريچه حتي تا مرز بسته شن كامل دريچه مصنوعي ونياز به عمل محددجراحي قلب ،ايجادلخته درحفرات قلب واحتمال پرتاپ آن به سمت اعضاي ديگر به ويژه مغز وبروز سكته مغزي وحتي درمواردي مرگ منجر گردد.

وارفارين هيچگونه داروي مشابه يا جايگزين خوراكي ندارد وهرگز نبايد هيچ قرصي به جاي آن مصرف شود

قرص وارفارين راجداي از داروهاي ديگر دور از دسترسي كودكان قرار داده.اما آن رادرمحلي نگهداريدكه هميشه مقابل شما باشد(مانندجانماز ياكنار مسواك)تا هرگزآن را فراموش نكنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مقدمه

قرص وارفارين يك داروي ضدانعقاداست كه مدت زمان انعقاد خورن راطولاني ميكندوباعث ميشود تشكيل لخته خون به طول بينجامدولذا مانع تشكيل لخته خون در قلب وعروق ميشودمصرف اين دارو بايد بصورت يكبار در روز انجام شود وبهتراست هميشه سرساعت معيني (معمولا عصرها)با معده خالي وبا يك ليوان كامل اب مصرف شود

مصرف اين دارو بايد بصورت منظم وهمراه با آزمايش مكررومنظم خون باشدآزمايش مربوط به مصرف اين دارو PT(زمان پروترومبين)وبصورت استاندارد شده INR(international normalised ratio)نام دارد ونشان ميدهد كه زمان انعقاد خون شما چقدر طول ميكشدميزان طبيعيINR تقريبا مساوي 1 ميباشد.

اين كه شما به چه مقدار وارفارين نياز داريد بستگي به ميزان INRشما در ازمايش خون دارد.معمولا دربيماران داراي دريچه مصنوعي انتظار ميرود كهINRرا به حد5/3-5/2 برسانيم ودر مورد ساير مواردي كه نياز به وارفارين ميباشد مثل بي نظمي در ضربان قلب حدود INR

3-2 ميباشد

توجه داشته باشيد كه INR زير 2 خطرناك بوده ودر صورت مشاهده چنين وضعيتي سريعا به نزديكترين مركز درماني مراجعه نماييد.مقدار داروي وارفارين بايد براي تنظيم INRبه حد مورد نظر افزايش يا كاهش يابد.مهم است بدانيد كه براي رسيدن به INR مورد نظر ،مقدار وارفارين مورد نياز در هرفرد با فرد ديگر متفاوت است.براي مثال ممكن است يك بيمار با يك چهارم قرص 5 ميلي گرم در روز به INRمورد نظر وفرد ديگر با 2تا3 قرص در روز   به INR لازم برسد.پزشك معالج شما ميتواند برنامه آزمايشها (بصورت ماهانه يا در صورت نياز به فواصل كمتر)

پزشك معالج شما ميتواند برنامه ازمايشها (بصورت ماهانه يا در صورت نياز به فواصل كمتر)وتنظيم وارفارين را براي شما انجام دهد.اما بايد پزشك خود را درجريان داروهاي مصرفي ديگر يا قطع آن داروها را قراردهيد.چنانچه روزي  داروي وارفارين خود را فراموش نموديديا مقدار آن را به اشتباه اضافه تر مصرف كرديد اين مساله را در دفترچه خود يادداشت نماييد .هنگامي كه به يادتان آمد كه دارو را فراموش نموديد بايد همان مقدار معمول وهميشگي خود را مصرف نماييدواز افزودن مقدارداروي فراموش شده به آن اجتناب كنيد.اگر احيانا مقدار داروي مصرفي به اشتباه خيلي بيشتر از مقدار مصرف معمول شماست حتما با پزشك تماس بگيريد.ممكن است كه شما  به ميزان يك چهارم،يك دوم،يا سه چهارم از داروي وارفارين نياز داشته باشيد وبهتراست باشكل اين مقدار از داروها اشنايي داشته باشيد.مقدار مورداستفاده وارفارين و آخرين آزمايشات خون حتما در دفترچه مخصوص شما يادداشت وثبت گردد.بهتر است هميشه اطلاعات ثبت شده خود را بويژه از 6ماه گذشته با خود نگهداري نماييدهمچنين بهتراست كارت هشدار وارفارين راكه بهمراه اين كتابچه به شما تحويل داده مي شود پركرده وهميشه همراه داشته باشيدزيرا درشرايط اورژانسي ميتواند به پرسنل وكادر درماني اطلاعات لازم را قبل از شروع درمان هاي ديگربدهد.قبل از پايان يافتن قرص وارفارين خود با پزشك مشورت كرده ودر صورت لزوم نسخه را تجديد نماييد.در بسياري از موارد مصرف داروي وارفارين مادام العمر ميباشد.اما در برخي موارد مصرف 6-3ماه  آن كافي است. بيماراني كه داروي دريچه مصنوعي فلزي ويا مبتلا به تغييرضربان قلب بصورت بروز بي نظمي در ضربان هستند.به منظور پيشگيري از ايجاد لخته لازم است مادام العمر وارفارين مصرف نمايند.اما چنانچه دريچه مصنوعي از نوع حيواني يا انساني باشد وضربان قلب نيز منظم باشد يا در مواردي مانند سابقه امبولي ، برخي از جراحي هاي كرونر وترميم دريچه ودر شرايطي كه ضربان قلب نيز منظم باشد وارفارين ممكن است بصورت كوتاه مدت 3تا6 ماه ويا بيشتر مطابق با نظر پزشك مصرف شود.پزشك شما مدت مصرف دارو را براي شما مشخص مي نمايد هميشه حداقل يك هفته قبل از اتمام دارو،نسخه خود را تجديد نماييد.در جدول زير ميزانINR مطلوب در برخي بيماريها نشان داده شده است.

نوع جراحي

ميزان INR مطلوب

مدت مصرف

تعويض دريچه ائورت

3-2

مادام العمر

تعويض دريچه آئورت فلزي همراه با سابقه بيماريهاي ديگر كه نياز به وارفارين دارند

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دريچه ميترال فلزي

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دو دريچه فلزي

3.5-2.5

مادام العمر

تعويض دريچه غيرفلزي

3-2

مادام العمر

اند ارتركتومي

2.5-2

6-3ماه

فيبريلازسيون دهليزي

3-2

مادام العمر

 

ترميم دريچه قلبي                   2.5-2             6-3ماه

 

عوارض مهم:مهمترين عارضه مصرف وارفارين خونريزي

است .اگر از موارد زير براي شما پديد آمد بايد به پزشك مراجعه نموده وسريعا INR شما چك شود.

 

*خونريزي بيني كه بيشتر از 10 دقيقه طول بكشد

*استفراغ خوني

*خلط خوني

*وجودخون در ادرارومدفوع

*مدفوع سياه رنگ

*كبودي شديد وخودبخودي پوست

*سردردهاي غيرمعمول

*درخانمها افزايش شديد خونريزي در زمان قاعدگي ياهرگونه خونريزي از واژن

بيمارلني كه نياز به مصرف وارفارين دارند بايد در هنگام كاربا اشياءبرنده مانند سوزن چاقو وتيغ دقت واحتياطات لازم رابعمل آورند درصورت ايجاد جراحت يا بريدگي بايد بايك گاز تميز وخشك بمدت حداقل 5دقيقه ناحيه مربوطه را فشار دهند

در موارد زير بايد سريعا به اورژانس مراجعه نمايند

*ايجاد سانحه يا تصادف شديد

*ضربه شديد به سر

*درمواردي كه بيمار قادر به كنترل خونريزي نباشد

 

 

مراجعه به دندانپزشكي:

شما ميتوانيد به صورت معمول به دندانپزشك مراجعه نماييداما بايدوي را از مصرف وارفارينمطلع ساخته ويك تستINRجديدانجام دهيدودرصورتيكه مقدار INRشما مناسب اقدامات دندانپزشكي نباشد با پزشك خود مشورت نموده واقدامات لازم دراين زمينه را انجام دهيد

تداخلات وارفارين با سايرداروها

داروي وارفارين با تعدادي از داروها تداخل اثردارداگر درحين مصرف وارفارين شروع به مصرف يا قطع داروي ديگري نموديد. ضمن مشورت با پزشك خودبهتراست ظرف7-5 روز از شروع يا قطع داروي جديد يك تستINR انجام دهيد.

بدين ترتيب در صورت نياز با تنظيم مجدد مقدار داروي مصرفي مي توان INR  را درحد مطلوب نگه داشت.در صورت استفاده از داروهايي كه نياز به نسخه ندارند مانند برخي مسكن ها بايد دكتر داروساز را از مصرف وارفارين مطلع سازيد تا به شما داروهايي را تحويل دهد كه دراين زمينه بي خطرهستند.

مصرفآسپرين با وارفارين در مواردي كه بيمار داراي دريچه مصنوعي باشد توصيه ميشود اما به هرحال مصرف اين دو دارو باهم بايد زير نظر پزشك باشد.همچنين از ذاروهايي مانند بروفن مفناميك اسيد ناپروكسن ايندومتاسين وژلوفن بهتراست اجتناب شود.مصرف استامينوفن با يا بدون كدئين براي كنترل درد وقرص سرماخوردگي به شرطي كه افراطي در مصرف آن نباشد بلامانع است .در مواردي كه يك قرص تركيبي از استامينوفن و اسپرين يا بروفن وجود دارد بايد به آن توجه شده وحتي الامكان از مصرف آن پرهيز شود

تداخل اثروارفارين بابرخي داروها

داروهاي افزايش دهنده اثروارفارين

*داروهاي ضدقارچ:فلوكنونازول،كتوكونازول

*هورمون تيروييدي:لووتيروكسين

*مترونيدازول

*داروهاي گوارشي:سايمتيدين وامپرازول

*مكمل  امگا 3

*ويتامينهاي AوE

*داروي لاغري ارليستات

*الوپورينول

*سفازولين وسفترياكسون

*لووستاتين،سيم واستاتين،فلو واستاتين،اتروواستاتين

*ديكلوفناك،پيروكسيكامفناپروكسن وبروفن

*كاربومازپين

*آميودارون

*سيپروفلوكساسين

*كلوفيبرات و جم فيبروزيل

*گروه پني سيلين ها مانند آمپيسيلين وپيپراسيلين

*گروه ساليسيلاتها مانند آسپرين

*گان سيكلووير

*سفالكسين

داروهاي كاهش دهنده اثروارفارين

*داروي ضدتيروييد:متي مازول و پروپيل تيواورسيل

*داروي ضدبارداري خوراكي

*ويتامين C

*گروه باربيتورتها مانند فنوباربيتالها و آمو باربيتال

*ريفامپين

*كلستيرآمين

افرادي كه تحت درمان با وارفارين قراردارند در صورت نياز به مصرف داروهايي چون جينسينگ وجينكو بيلوبا بايد حتما با پزشك معالج خود مشورت نمايند.زيرا جينكو داراي فعاليت ضدلخته اي ميباشد وباعث افزايش اثر دارو واحتمال خونريزي ميگردد وجينسينگ باعث كاهش اثر ضدلخته اي وارفارين مي گردد

همچنين كوانزيم Q10 از نظرساختماني شبيه به ويتامين K

ميباشدوممكن است برلخته شدن خون اثربگذارد.مصرف اين داروهمراه باوارفارين ميبايد تحت نظر پزشك انجام گيرد.

 

 

تداخلات وارفارين با رژيم غذايي:

رژيم غذايي شما بايد شامل كليه مواد غذايي مورد نياز بدن باشد.اگرنياز به كاهش وزن داريد بايد تحت نظرمتخصص تغذيه اين كار راانجام دهيد.اما در نظرداشته باشيد كه هرگونه تغييرمهم وشئيد در رژيم غذايي ميتوانددرنحوه پاسخ بدن شما به وارفارين موثرباشد.غذاهايي كه سرشار از ويتامين K باشند.

ميتوانند روي INRتاثير بگذاردوباعث كم شدن INRشوند

  ويتامين K

ويتامين K  ويتاميني است كه به ايجاد لخته در خون وجلوگيري از خونريزي كمك ميكند.بنابراين داراي نقش متضادي با وارفارين ميباشد.دربيماراني كه وارفارين مصرف ميكنند دريافت زياد ويتامين Kنقش باعث كاهش اثردارو ميگردد

باز هم تاكيد ميگردد كه رژيم غذايي خودراطوري تنظيم نماييدكه ميزان ويتامين Kموجوددرغذاي شماهرروز ميزان ثابتي داشته باشد..مصرف روزانه آن بمدت يك هفته به شكل مشخصي مقادير موردنياز را تغييرميدهد

موادغذايي حاوي ويتامين K شامل سبزيجات پخته شده مانند اسفناج وياسبزيجاتي مانند سبزي خورش  قرمه سبزي  ويا كرفس به ميزان نصف فنجان ويك فنجان جعفري خام ميباشد

مواد غذايي حاوي مقدار متوسط ويتامين K شامل يك فنجان سبزيجات خام مانند انواع سبزي خوردن ويا كاهو يا نصف فنجان مارچوبه وكلم بروكلي پخته شده ميباشد.

در صورتي كه عادت به مصرف غذاهاي غني از ويتامين K داريد نبايد رژيم خودرا تغيير دهيد وهمانطور كه قبلا هم ذكرشد مهم اين است كه مقدار ووزن غذاهاي حاوي اين ويتامين هرروز در رژيم غذايي شماثابت باشد.براي مثال مصرف 2فنجان كاهوي خردشده براي نهار يا نصف فنجان كلم بروكلي پخته شده براي شام مشكلي براي شما ايجاد نخواهدكرد

اگر هم عادت به مصرف زياد مواد غذايي غني از ويتامين K

نداريد 1.5 فنجان كاهو يا كلم خردشده براي نهار وياشام كفايت ميكند

مصرف خورش هايي چون قورمه سبزي وكرفس كه داراي سبزيجات پخته شده مي باشند به مقداري مجاز ميباشد كه حاوي نصف فنجان سبزيجات پخته شده باشد يعني حدود يك كاسه كوچك خورش منعي ندارد همچنين مصرف يك برش كوچك كوكوسبزي درحدود 100 گرم اشكالي نداردولي نكته قابل توجه اين است كه درصورت مصرف اينگونه غذاها سالاد يا سبزي خوردن ويا سبزيجات برگ سبز آب پزشده همراه با آن مصرف نگردد

توجه داشته باشيد اگربه هردليل مانند يك مسافرت رژيم غذايي شما به مدت بيش از يك هفته تغييرداشته است بايد يك تست INRانجام دهيد

زنجفيل:اين دارو ي گياهي از تشكيل لخته در خون جلوگيري

مينمايد لا بايد از مصرف آن خودداري شود

سير:ثابت شده است كه سير از تشكيل لخته درخون جلوگيري ميكند وباعث رقيق شدن خون مي گردد.بيماراني كه وارفارين مصرف مينمايند نبايد بيشتر از يك حبه سير در روز مصرف كنند زيرا ممكن است باعث رقيق شدن بيش از حدخون و احتمال خونريزي گردد

چاي سبز :چاي ثبت باعث خنثي شدن اثروارفارين مي گردد بنابراين افرادي كه چاي سبز و وارفارين مصرف مي نمايند مي بايست آزمايش خون دهند تا اثر دارو كم نشده باشد

خيار:پوست خيار حاوي ويتامين k ميباشد حدالامكان خيار را بدون پوست مصرف نماييد

گزنه:برگ هاي گياه گزنه داراي ويتامين k ميباشند واثر وارفارين را كاهش ميدهند از مصرف ان خودداري شود

سويا:مصرف فراورده هاي لوبياي سويا وشير سويا باعث كاهش اثر ضدلخته اي وارفارين و افزايش احتمال بروز لخته ميگردد لذا از مصرف فراورده هاي حاوي سويا خودداري نماييد

زردچوبه وپياز : اين دوماده غذايي هم داراي اثرات ضدلخته اي وارفارين وافزيش احتمال بروز لخته مي گردد لا از مصرف فراورده هاي حاوي سويا خودداري نماييد

 

گريپ فروت:در صورت مصرف مصرف مداوم آب گريپ فروت اثر وارفارين زيادشده واحتمال خونريزي را زياد ميكند لا در مصرف گريپ فروت واب گريپ فروت احتياط كنيد

انبه:مصرف فراورده هاي انبه وآب و عصاره انبه باعث افزايش اثر ضد لخته اي وارفارين واحتمال خونريزي ميگردد لذا از مصرف آن خودداري شود

 

جگر:جگر حيوانات وطيور منبع غني از ويتامين Kميباشند ميزان ويتامين K 100 گرم جگر معادل يك فنجان سبزيجات برگ سبز ميباشد.در صورت مصرف 100 گرم جگر درروز از مصرف ساير منابع ويتامين K مانند انواع سبزيجات خودداري شود.

روغن:روغن هاي نباتي آفتابگردان فسويا ،پنبه دانه ازمانبع ويتامين K ميباشند.ضمن پيروي از يك رژيم غذايي كم چرب از افزودن روغن هاي مخصوص سالادها يا پخت وپز با غذا خودداري نماييد

الكل:مصرف نوشيدني هاي الكلي باعث كاهش اثروارفارين ميگردد.ازمصرف اينگونه مواد به شدت خودداري شود.

اولسترا:بعضي از مواد غذايي آماده حاوي تركيبي بنام اولسترا ميباشند.اين تركيب يك نوع جايگزين چربي است كه دربعضي از مواد غذايي ازآن استفاده ميشود.اين گونه غذاها معمولا با ويتامين K غني سازي شده اند در صورت مشاهده تركيب اولسترابرروي برچسب موادغذايي از مصرف ان خودداري كنيد

فراورده هاي پروبيوتيك:مصرف فراورده هايپروبيوتيك يا همان پروماس كه اخيرا به بازارهاي كشور وارد شده است .باعث افزايش توليدويتامين Kدربدن ميگردد.بنابراين مصرف اينگونه فراورده ها باعث افزايش نياز به مصرف وارفارين ميگردد

 

حاملگي:داروهاي وارفارين ميتواندازجفت عبور نمايد به همين دليل مصرف آن به ويژه در سه ماهه اول بارداري ميتواند روي رشد ونمو جنين تاثيرگزار باشد.البته اين تاثير بستگي به مقداروارفارين دارواگر مقدار وارفارين در حدپاپاييني باشد (يك قرص ياكمتر)اثرات آن بسيار نادرند .به هرحال لازم است خانم هايي كه ازين دارو استفاده ميكنند قبل از بارداري با پزشك خود مشورت نمايندوياچنانچه  احتمال بارداري وجود دارد بايد يك تست حاملگي انجام داده وپزشك خودرادرجريان قراردهند.بهرحال با تجويز داروي ضدانعقاد تزريقي ويا ادامه داروي وارفارين در طي حاملگي ويامشورت پزشك ميتوان يك حاملگي بي خطر براي مادر وجنين را انتظار داشت ضمنا شيردهي درحين مصرف وارفارين هيچ منعي ندارد

 قاعدگي:خانمهايي كه وارفارين مصرف ميكنند ممكن است قاعدگي سنگين وخونريزي شديدتري داشته باشنداما چنانچه آزار دهنده باشد بايد باپزشك خودمشورت نمايند

قطع مصرف دارو به طورخودسرانه در صورتيكه اين دارو براي بدن مورد نياز استميتواند عوارض جبران ناپيري ايجادكند.لخته خون روي دريچه مصنوعي وايجاد اختلال در عملكرد دريچه حتي تا مرز بسته شن كامل دريچه مصنوعي ونياز به عمل محددجراحي قلب ،ايجادلخته درحفرات قلب واحتمال پرتاپ آن به سمت اعضاي ديگر به ويژه مغز وبروز سكته مغزي وحتي درمواردي مرگ منجر گردد.

وارفارين هيچگونه داروي مشابه يا جايگزين خوراكي ندارد وهرگز نبايد هيچ قرصي به جاي آن مصرف شود

قرص وارفارين راجداي از داروهاي ديگر دور از دسترسي كودكان قرار داده.اما آن رادرمحلي نگهداريدكه هميشه مقابل شما باشد(مانندجانماز ياكنار مسواك)تا هرگزآن را فراموش نكنيد