روند پذیرش و بستری در بیمارستان پیامبران

 

پذيرش و بستري بيمارستان پيامبران به صورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به مراجعين محترم بیمارستان است. پذیرش در ساعات اداری (از ساعت 6 صبح الي 18:30) در ساختمان شماره 1 بیمارستان در محل پذیرش بستری روبروی داروخانه و از ساعت 18:30 الي 6 صبح در ساختمان شماره 2 بیمارستان (در واحد اورژانس) انجام می پذیرد

روند پذیرش بیماران برای بستری در بیمارستان پیامبران این گونه است:

حضور بيمار و همراه بيمار با دستور بستری پزشک معالج در سالن پذيرش بیمارستان
در صورت نداشتن دستور بستری، مشاوره و ویزیت و ارائه دستور بستري توسط پزشك معرفی شده از سوی بيمارستان پيامبران
ارائه توضيحات به بیمار و همراهان در خصوص هزينه ها، نحوه استفاده از بيمه پايه و بیمه تكميلي، مدارك شناسايي لازم و ...
معرفي انواع اتاق های در دسترس جهت انتخاب اتاق موردنظر توسط بیمار و همراهان.
دریافت مدارك بيمار و انجام امور پذیرشی در حداقل زمان
ثبت اطلاعات فردي بیمار در HIS سامانه ثبت اطلاعاتی بيمارستان و اخذ رضايت پذيرش بستري و امضاء فرم هاي مربوطه توسط بیمار یا ولی قانونی یا نماینده قانونی بیمار
در صورت همراه داشتن معرفي نامه بیمه نامه تکمیلی باید به واحد پذیرش ارائه شود
معرفی مراجعان به صندوق بیمارستان
راهنمائي به داروخانه برای دريافت كيف بهداشتي و لباس بیمار در صورت نیاز
تكميل پرونده در واحد پذيرش بستري و ارجاع بيمار و پرونده بيمار به واحد Welcome nurse (پرستار خوشامدگو)
معرفی قوانین کلی بیمارستان و معرفی بخش و مقررات آن ، معرفی پزشک معالج، آموزش در خصوص دستبند شناسایی به بیمار و بررسی شرایط ویژه برای بیماران خاص (ناشتا بودن بیماران آماده جراحی، کنترل قند خون و ...) توسط پرستار خوشامدگو
هماهنگي پرستار خوشامدگو با بخش مربوطه و راهنمايي بيمار به بخش بستری
حضور بیمار در بخش و معرفي بيمار به سرپرستار بخش و شروع روند درمان بيمار