رديف

  نام عمل

حدود پرداختی بيمار

آزاد
بيمه پايه
(تامين-خدمات)

1

  زايمان- سزارين

حدود 70.000.000 ريال

حدود 60.000.000 ريال

2

  زايمان طبيعي

حدود 55.000.000 ريال

حدود 45.000.000 ريال

3

  هيستركتومي

حدود 85.000.000 ريال

حدود 75.000.000 ريال

4

  كورتاژ تخليه اي

حدود 35.000.000 ريال

حدود 28.000.000 ريال

5

  كورتاژ تشخيصي

حدود 30.000.000 ريال

حدود 22.000.000 ريال

6

  سيستول و ركتوسل

حدود 55.000.000 ريال

حدود 45.000.000 ريال

7

  آنتروسل

حدود 63.000.000 ريال

حدود 49.000.000 ريال

8

  پرنيوپلاستي

حدود 25.000.000 ريال

-

9

  بستري درمان طبي هر شب در اتاق دو تخته

حدود 22.000.000 ريال

حدود 16.000.000 ريال

10

  بستري درمان طبي در ICU

حدود 55.000.000 ريال

حدود 40.000.000 ريال

11

  بستري درمان طبي در CCU

حدود  40.000.000 ريال

حدود 30.000.000 ريال

12

  آپاندكتومي

حدود  60.000.000 ريال

حدود 45.000.000 ريال

13

  ختنه با بيهوشي

حدود 13.000.000 ريال

حدود 10.000.000 ريال

14

  ختنه بدون بيهوشي

حدود 7.000.000 ريال

حدود 5.000.000 ريال

15

  سينوس پايلونيدال

حدود 30.000.000 ريال

حدود 25.000.000 ريال

16

  همورئيد

حدود 30.000.000 ريال

حدود 25.000.000 ريال

17

  هرني اينگوينال يك طرفه

حدود 50.000.000 ريال

حدود 40.000.000 ريال

18

  هرني اينگوينال دو طرفه

حدود 75.000.000 ريال

حدود 60.000.000 ريال

19

  آبسه پري آنال

حدود 40.000.000 ريال

حدود 30.000.000 ريال

20

  فيستول آنال

حدود 40.000.000 ريال

حدود 30.000.000 ريال

21

  پرولاپس ركتوم

حدود 60.000.000 ريال

حدود 50.000.000 ريال

22

  تيروئيدكتومی

حدود 85.000.000 ريال

حدود 70.000.000 ريال

23

  كله سيستكتومی ( به صورت باز)

حدود 70.000.000 ريال

حدود 60.000.000 ريال

24

  TUL (سنگ حالب)

حدود 70.000.000 ريال

حدود 60.000.000 ريال

25

  واريكوسل (يكطرفه)

حدود 40.000.000 ريال

حدود 30.000.000 ريال

26

  آنژيوگرافي كرونر- چهار رگ مغزي

حدود 38.000.000 ريال

حدود 27.000.000 ريال

27

  آنژيوگرافي كرونر- كاروتيد- يا كليه-رنال

حدود 46.000.000 ريال

حدود 32.000.000 ريال

28

  آنژيوگرافي باي پس يا كاتترسيم چپ و راست با آنژيوگرافي

حدود 46.000.000 ريال

حدود 32.000.000 ريال

29

  آنژيوپلاستي يك رگ + يک استنت

حدود 180.000.000 ريال

حدود 100.000.000 تا 120.000.000 ريال

30

  جراحي قلب باز cabg

حدود 550.000.000 ريال

حدود 450.000.000 ريال