انتقاد و پیشنهاد

بیمارستان پیامبران

Facebook Twitter Instagram Telegram

آماده پاسخگویی به انتقادات، پیشنهادات و سوالات شما هستیم.

با ساخت حساب کاربری میتوانید با ساخت حساب کاربری میتوانید با ساخت حساب کاربری میتوانید ارائه شده در بیمارستان مانند : جواب آزمایش ، ارائه شده در بیمارستان مانند : جواب آزمایش ، ارائه شده در بیمارستان مانند : جواب آزمایش ، نوبت دهی ،تصاویر PACS را به صورت آنلاین پیگیری و دریافت نمایید.