برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
10:00 - 13:30
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:30 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
09:00 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:00 - 19:00
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
11:30 - 14:15
F فلوشيپ نازائي
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
11:00 - 13:00
F
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:30 - 14:15
دكترايلنازمحمدي كلاسرلوزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:30 - 19:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
09:00 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:30 - 10:30
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
15:30 - 17:00
فلوشيپ كتف وشانه
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
12:30 - 14:15
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:30 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:00 - 19:00
F
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
10:30 - 13:30
F فلوشيپ بيني وسينوس
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:00 - 19:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:00 - 11:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
11:00 - 14:15
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:00 - 16:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:30 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
10:00 - 12:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
10:30 - 12:15
دكترمحمدرضا ادهمي مجردعفونیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
12:00 - 14:00
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:30 - 16:30
دكتر عليرضا آذر گونریهچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
13:00 - 15:00
F
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
09:00 - 12:15
خانم سيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
10:00 - 12:00
دكتروحيدامدادياعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:00 - 16:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:00 - 10:00
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:00 - 15:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
09:00 - 11:00
F
دکتر حسین نویدیغددچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:30 - 10:30
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
09:30 - 11:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دكترمرضيه محمدي زاويهجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:00 - 16:00
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
10:00 - 12:00
F رايوتراپيست
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
11:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
11:00 - 16:00
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
12:30 - 14:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
09:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
08:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
11:00 - 14:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيچهارشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۲
09:00 - 15:00
F
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 14:15
F
دكترفريبا كياني انبوهيکودکانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 14:15
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 19:00
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:00 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:15
پزشك تاآخرارديبهشت ماه تشريف نمي آورند.
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 14:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
15:30 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:15
F
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 17:30
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 14:15
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:00 - 12:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
16:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:00 - 12:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
16:00 - 18:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
15:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:30 - 13:30
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:00 - 12:00
F
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:00 - 15:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 12:15
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:30 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:30 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
15:00 - 16:30
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:00 - 17:00
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:00
F
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 14:15
F
دكترفريبا كياني انبوهيکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:00
دکتر حسین آزادیداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 14:15
دكتر بيتا هرمززنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 19:00
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:00 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 10:15
پزشك تاآخرارديبهشت ماه تشريف نمي آورند.
دکتر نادر صدیقارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 14:00
دکتر نادر صدیقارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
15:30 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 10:15
F
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 17:30
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 14:15
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:00 - 12:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
16:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:00 - 12:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
16:00 - 18:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر رضا عبادیعفونیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
15:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:30 - 13:30
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:00 - 12:00
F
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 15:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 12:15
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:30 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:30 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
15:00 - 16:30
F
دکتر سحر قرهغدددوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 17:00
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 10:00
F