برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 14:15
F
دكترفريبا كياني انبوهيکودکانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 14:15
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 19:00
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:00 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:15
پزشك تاآخرارديبهشت ماه تشريف نمي آورند.
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 14:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
15:30 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:15
F
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 17:30
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 14:15
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:00 - 12:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
16:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:00 - 12:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
16:00 - 18:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
15:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:30 - 13:30
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10:00 - 12:00
F
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:00 - 15:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 12:15
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:30 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
09:30 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
15:00 - 16:30
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
14:00 - 17:00
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۶
08:30 - 10:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:00 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 17:00
F
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 18:30
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 14:15
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
16:30 - 14:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:00 - 14:15
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 14:15
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 19:00
دكتر محمود احمدي نژادجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:15
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دكتردانيال شريفي رضويارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:15
دكتر شهريار شعباني نياجراح فك و صورتدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 16:00
جراح فك و صورت
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 12:30
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 16:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
16:30 - 18:30
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 13:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
16:00 - 17:30
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:30 - 18:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:00 - 12:15
خانم سيمين جعفريروانشناسدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 14:00
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:00
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
16:30 - 18:30
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:30 - 16:00
F
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 17:00
F فلوشيپ اكولوپلاستيك
دكتراميرعبدالله خيابانيچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:00 - 12:00
F فلوشيپ قرنيه
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 17:00
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:00 - 12:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
10:30 - 12:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
15:30 - 17:30
F
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 16:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:00 - 11:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيدوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
09:00 - 15:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10:00 - 11:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
11:00 - 14:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
14:30 - 16:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
16:00 - 18:00
(طب سالمندان)
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 14:15
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
14:30 - 19:00
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10:30 - 12:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
12:30 - 14:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 12:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
12:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10:30 - 12:15
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
15:15 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
14:30 - 16:00
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
16:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
12:30 - 14:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
16:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
09:00 - 12:15
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
12:30 - 14:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
15:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 10:45
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10:00 - 13:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
14:30 - 16:30
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
09:30 - 11:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
16:00 - 19:00
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
15:00 - 17:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10:30 - 12:15
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
16:00 - 18:00
دكترپريوش خدرزادهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
15:00 - 18:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
09:00 - 11:00
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
09:30 - 13:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
15:30 - 17:00
F
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
12:00 - 14:30
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
11:00 - 14:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
08:30 - 10:00
F