برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكترفرشادناصري فرگوارش و کبدسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:00 - 10:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:00 - 11:00
F
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:30 - 14:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:30 - 12:15
دكترفرزام مكرميارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:30 - 10:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:30 - 10:15
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:30 - 10:45
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
08:30 - 10:00
F
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
09:00 - 13:00
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
09:00 - 13:00
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)آنكولوژسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
09:00 - 10:30
F
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
09:30 - 11:30
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
10:00 - 11:00
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
10:00 - 13:00
دكترمعصومه نجفيرادیو تراپیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
10:00 - 12:00
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
10:30 - 12:15
جراحي ستون فقرات
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
10:30 - 12:30
دكترپريوش خدرزادهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
10:30 - 12:15
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
10:30 - 12:30
پذيرش عفوني همه روزه در بخش عفوني از ساعت 8صبح
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
11:00 - 13:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
11:00 - 14:15
دكترحسين روزبهانيریهسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
11:00 - 12:30
F
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
11:00 - 12:30
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
11:00 - 14:00
F
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
11:00 - 14:00
F
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
12:30 - 14:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
12:30 - 14:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
12:30 - 14:15
دكترفائزه گوهريفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
13:30 - 17:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
14:00 - 17:00
دكترعلي رخشانيقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
14:00 - 17:00
F---پزشك تشريف نمي آورند.جايگزين دكترذاكر
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
14:30 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
14:30 - 16:00
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
14:30 - 16:30
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
14:30 - 16:00
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
14:30 - 16:30
دكترغزال گليزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
15:00 - 19:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
15:00 - 19:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
15:00 - 18:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
15:30 - 17:00
F
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
15:45 - 16:30
F فلوشيپ زانو
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
16:00 - 18:00
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
16:00 - 19:00
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
16:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
16:00 - 19:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
16:00 - 18:00
پذيرش عفوني همه روزه در بخش عفوني از ساعت 8صبح
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
17:00 - 19:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
17:00 - 19:00
F
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
17:30 - 19:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
08:00 - 10:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
08:00 - 11:00
F
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
08:30 - 14:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
08:30 - 10:15
F
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
08:30 - 13:30
F فلوشيپ بيني وسينوس
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 14:15
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 13:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 13:00
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 10:30
F
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 12:15
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 11:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 11:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
09:00 - 15:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
10:00 - 13:30
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
10:00 - 12:00
دكترسيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
10:00 - 12:00
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
10:00 - 12:00
F
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
10:30 - 13:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
10:30 - 12:15
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
10:30 - 12:30
پذيرش عفوني همه روزه در بخش عفوني از ساعت 8صبح
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
11:00 - 14:00
پزشك تشريف نمي آورند.جايگزين خانم دكترنظري تاساعت10
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
11:00 - 14:00
F
دكتر معصومه يونسيزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
11:30 - 13:00
F فلوشيپ نازائي
دكتر معصومه يونسيزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
11:30 - 13:00
F
دكتررضا ضرغام پوررادیو تراپیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
12:00 - 14:00
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
12:30 - 14:00
F
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
13:00 - 16:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر عليرضا آذر گونریهچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
13:00 - 15:00
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:00 - 15:30
دكترمرضيه محمدي زاويهجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:00 - 16:00
جراح پستان
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:00 - 17:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:00 - 17:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:30 - 17:00
دكتروحيدامدادياعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
14:30 - 16:30
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
15:00 - 16:30
دكترساراقره شيخلوزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
15:00 - 19:00
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
15:30 - 17:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
15:30 - 16:30
كتف وشانه
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
17:00 - 19:00
F
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۸
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:00 - 11:00
F
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:30 - 10:00
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:30 - 10:15
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
08:30 - 10:00
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
09:00 - 10:30
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
09:00 - 12:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
09:00 - 10:15
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
09:00 - 15:00
F
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
09:30 - 12:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
09:30 - 12:30
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:00 - 14:15
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)آنكولوژپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:00 - 12:00
F
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:30 - 14:15
جراحي ستون فقرات
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:30 - 12:15
F
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:30 - 12:30
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:30 - 12:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:30 - 12:15
دكترحسين روزبهانيریهپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:30 - 12:30
F
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
11:00 - 13:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
11:00 - 13:30
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
11:00 - 12:30
F
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
11:00 - 14:00
F
دكترمحمدكريمي پناهقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
11:00 - 14:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
10:30 - 12:30
پذيرش عفوني همه روزه در بخش عفوني از ساعت 8صبح
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
12:30 - 13:30
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
13:30 - 15:00
F
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:00 - 15:30
F فلوشيپ ساركوم
دكترمرضيه نظريداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:00 - 17:00
دكترفائزه گوهريفیزیکی و توانبخشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:00 - 18:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:00 - 16:00
F
دكترسپيده ماستري فراهانيقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:00 - 17:00
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:00 - 17:00
F
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:30 - 19:00
دكتر سارا هاشم گلوگرديزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:30 - 19:00
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
14:30 - 19:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
15:00 - 16:30
دكتراصغرمكارمگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
15:00 - 16:30
دكترمهدي ستودهاورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
16:00 - 18:00
پذيرش عفوني همه روزه در بخش عفوني از ساعت 8صبح
دكترمجتبي تاج بخش گورب زرمخيارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
08:00 - 11:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
08:30 - 14:15
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
08:30 - 12:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
08:30 - 12:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
08:30 - 10:15
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
08:30 - 10:15
F
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 13:00
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 13:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 10:30
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 12:00
دكترعرفان قرباني مقدمجراحی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 10:30
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 11:30
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 10:00
F آريتمي قلب
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:00 - 15:00
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:30 - 13:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
09:30 - 11:30
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
10:00 - 14:15
دكتر سيدمحمد سجاديچشم پزشکشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
10:00 - 12:00
دكترمعصومه نجفيرادیو تراپیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
10:00 - 12:00
دكترمجتبي گرجيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
10:00 - 12:00
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
10:30 - 12:15
دكترحسين روزبهانيریهشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
10:30 - 12:30
F
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
11:00 - 13:00
F (فلوشيپ ساركوم)
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
11:00 - 14:00
F
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
12:00 - 16:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
12:00 - 15:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
12:00 - 14:00
F
دكترمنيرسادات ميرائي آشتيانيرادیو تراپیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
12:00 - 14:00
دكترقاسم فتحيارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
12:30 - 14:15
F (تاتاريخ08/15 مرخصي مي باشند.)(فلوشيپ جراحي ستون فقرات)
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
12:30 - 14:15
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
13:00 - 15:00
جراح پستان
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
13:30 - 15:15
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:00 - 15:00
F (فلوشيپ شانه وزانو)
دكتراصغرمكارمگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:00 - 16:00
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:00 - 15:30
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:00 - 17:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:30 - 16:30
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:30 - 16:00
F (فلوشيپ دست)
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:30 - 16:30
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
15:00 - 19:00
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
15:00 - 17:00
دكتركاترين نقدي وندفوق تخصص عفوني كودكانشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
15:00 - 16:00
F
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکانشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
16:00 - 18:00
پذيرش عفوني همه روزه در بخش عفوني از ساعت 8صبح
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
16:30 - 18:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:00 - 19:00
F
دكترمرتضي اشرافيجراحی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۸/۰۱
17:30 - 19:00