برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:00 - 11:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 14:15
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 12:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 10:15
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 10:15
F
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
08:30 - 10:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
09:00 - 14:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
09:00 - 12:00
دكترعرفان قرباني مقدمجراحی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
09:00 - 11:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
09:00 - 12:15
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
09:00 - 01:00
F قلب و آريتمي قلب
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
09:00 - 15:00
F
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
09:30 - 11:30
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:00 - 14:15
دكتر سيدمحمد سجاديچشم پزشکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:00 - 12:00
دكترمعصومه نجفيرادیو تراپیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:00 - 12:00
دكترمجتبي گرجيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:00 - 12:00
F
دكترحسين روزبهانيریهشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:00 - 12:00
F
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:30 - 12:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
10:30 - 12:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
11:00 - 13:00
F (فلوشيپ ساركوم)
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
11:00 - 13:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
11:00 - 14:00
F
دكترمنيرسادات ميرائي آشتيانيرادیو تراپیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
12:00 - 14:00
دكترقاسم فتحيارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
12:30 - 14:15
F (فلوشيپ جراحي ستون فقرات)
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
12:30 - 14:15
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
13:00 - 16:00
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
13:00 - 15:00
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:00 - 15:00
F (فلوشيپ شانه وزانو)
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:00 - 15:30
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:00 - 17:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 19:00
پزشك تشريف نمي آورند-جايگزين خانم دكتركاظمي
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:30
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:00
F (فلوشيپ دست)
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:30
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:30
دكتركاترين نقدي وندفوق تخصص عفوني كودكانشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
15:00 - 16:30
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکانشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
16:00 - 18:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
16:00 - 18:00
F پزشك تاپايان شهريور تشريف نمي آورند.
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
16:00 - 18:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
16:30 - 18:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
F
دكترمرتضي اشرافيجراحی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
11:00 - 14:15
F
دكترنويدنمازيفوق تخصص روماتولوژي اطفالیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 19:00
F
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 16:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر سارا صفیاریزنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 14:15
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 19:00
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 11:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
10:30 - 14:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
15:30 - 18:00
جراحي ستون فقرات
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 10:15
F
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
10:30 - 12:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 17:30
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
09:00 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
10:30 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 14:15
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
09:00 - 12:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
16:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
10:00 - 12:15
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
17:30 - 19:00
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 16:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
15:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
11:30 - 13:30
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
10:00 - 12:00
F
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
13:00 - 14:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
11:00 - 12:15
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
09:30 - 12:00
F (فلوشيپ اكولوپلاستيك)
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
09:30 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
15:00 - 16:30
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
14:00 - 17:00
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
08:30 - 10:00
F
دكترشاداب جعفرزادهقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
10:00 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 17:00
F
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 18:30
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 14:15
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
15:00 - 16:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
09:00 - 14:15
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 14:15
دكترساراقره شيخلوزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 19:00
دكتر محمود احمدي نژادجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
10:30 - 12:15
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 16:30
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
09:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 16:30
دكتردانيال شريفي رضويارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
دكترسيدمحمدقريشيانارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
فلوشيپ آرنج وشانه
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
10:30 - 12:15
دكتر شهريار شعباني نياجراح فك و صورتدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:00 - 16:00
جراح فك و صورت
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 12:30
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
13:00 - 16:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
16:30 - 18:30
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:30 - 18:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
09:00 - 12:15
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
11:00 - 14:00
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 16:00
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
16:30 - 18:00
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:30 - 12:15
F
دكترحسين روزبهانيریهدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
11:00 - 13:00
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
16:00 - 18:00
F
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 17:00
F فلوشيپ اكولوپلاستيك---پزشك تشريف نمي آورند.
دكتراميرعبدالله خيابانيچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
09:00 - 12:00
F فلوشيپ قرنيه
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:30 - 17:00
F تشريف نمي آورند.
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
09:00 - 12:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
10:30 - 12:30
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)آنكولوژدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
15:30 - 17:30
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
10:00 - 12:00
F
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:00 - 16:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:00 - 11:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيدوشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
09:00 - 15:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:00 - 11:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11:00 - 14:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:30 - 16:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
16:00 - 18:00
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:30 - 14:15
دكترغزال گليزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:30 - 19:00
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:30 - 12:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
12:30 - 14:30
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:30 - 16:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:30 - 12:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
12:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:30 - 12:15
جراحي ستون فقرات
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
15:45 - 16:30
F فلوشيپ زانو
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:30 - 16:00
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
16:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:30 - 10:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11:00 - 12:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
12:30 - 14:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
16:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
09:00 - 12:15
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
12:30 - 14:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:30 - 10:45
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:00 - 13:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:30 - 16:30
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11:00 - 12:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
16:00 - 19:00
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
17:30 - 19:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:30 - 12:15
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
16:00 - 18:00
دكترپريوش خدرزادهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
15:00 - 18:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
09:00 - 11:00
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
09:30 - 13:00
تااطلاع ثانوي تشريف نمي آورند.
دكترحسين روزبهانيریهسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:00 - 12:00
F
دكترفرشادناصري فرگوارش و کبدسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:00 - 10:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
15:30 - 17:00
F
دكترمعصومه نجفيرادیو تراپیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10:00 - 12:00
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11:00 - 12:30
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11:00 - 14:00
F
دكترفرزاد اصغري زادهقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
14:00 - 17:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
08:30 - 10:00
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:00 - 14:15
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 14:15
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
15:00 - 16:30
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 14:15
دكتر سارا هاشم گلوگرديزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 10:30
F
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:30 - 14:15
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 10:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:30 - 14:15
جراحي ستون فقرات
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
11:00 - 13:00
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:00 - 15:30
F فلوشيپ ساركوم
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دكترمجتبي تاج بخش گورب زرمخيارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:30 - 12:15
F
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
12:30 - 13:30
دكترعلي گودرزي كريماورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
15:00 - 18:00
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 10:15
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
09:00 - 12:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
09:00 - 10:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
11:00 - 13:30
دكترمرضيه نظريداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:00 - 17:00
دكترفائزه گوهريفیزیکی و توانبخشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:00 - 18:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:30 - 12:30
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:30 - 12:15
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
16:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:30 - 12:00
F
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:00 - 16:00
F
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)آنكولوژپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:00 - 12:00
F
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
09:30 - 12:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
09:30 - 12:30
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:30 - 12:30
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
13:30 - 15:00
F
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
11:00 - 12:15
دكترحسين روزبهانيریهپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
10:00 - 12:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:00 - 11:00
F
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
11:00 - 14:00
F
دكترمحمدكريمي پناهقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
14:00 - 17:00
F
دكتر مهشيد حاج عليقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
08:30 - 10:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيپنجشنبه۱۴۰۰/۰۵/۱۴
90:00 - 15:00
F