CCU

CCU

این بخش دارای ۱۶ تخت بستری میباشد که همه تختها سه شکن با ریموت کنترل، تشکهای مواج و مانیتور مرکزی هستند