پاتولوژي

پاتولوژي

 

این بخش با دو پزشك متخصص پاتولوژي داراي بورد تخصصي آزمايشگاه و كلينيكال پاتولوژي و دو كارشناس علوم آزمايشگاهي با سابقه كافي و مسلط به امور بخش پاتولوژي فعالیت می کند.