فيزيوتراپي

فيزيوتراپي

 

در بخش تخصصی فيزيوتراپي بيمارستان پيامبران کلیه اقدامات درمانی این حیطه شامل انواع لیزر ( پرتوان و کم توان )، شاک ویو، توانبخشی و حرکت درمانی و آب درمانی و ماساژ درمانی و فيزيوتراپي سرپايي و فيزيوتراپي بستري و فيزيوتراپي در بخش هاي ويژه و ارزيابي انجام مي شود.