شبنم

شبنم

 

این بخش دارای ۲۰ تخت بستری در محیطی آرام و مناسب برای کلیه بیماران اعصاب و روان و اتاق ویژه بیماران خاص است. این بخش به گونه ای طراحی شده که از کلیه بخش های دیگر بیمارستان تفکیک شده و  بهترین کادر درمانی ممکن شامل روانپزشکان، روانشناسان و متخصصان مشاوره در آن بر امر درمان بیماران نظارت دارند. کادر پرستاری این بخش هم کلیه آموزش های لازم برای کار در این بخش را دیده اند و همراهی و مساعدت لازم با بیماران را دارند بیماران بستری دور از هر گونه اضطراب ها و نگرانی تحت درمان کامل خواهند بود.