سپيده

بلوك زايمان

 

این بخش دارای ۳ تخت معاینه ، ۲ اتاق زایمان طبیعی ، ۴ تخت لیبر و ۲ اتاق بعد از زایمان و ۱ اتاق پره اکلمپسی و ۱ اتاق ایزوله میباشد.