اورژانس

اورژانس

 

اكنون مي توانيم اذعان نمائيم كه بيمارستان پیامبران داراي يكي از بهترين اورژانس‌هاي سطح كشور است. بخش اورژانس بیمارستان دارای متخصصان مقیم طب اورژانس، قلب، بیهوشی، اطفال و زنان و جراحي عمومي و اورتوپدي است .


این بخش دارای ۱۳تخت بستری تحت نظر و ۲ اتاق معاینه داخلی ، اتاق CPR، تریاژ ، اتاق عمل سرپایی  و اتاق ايزوله است.

 

خدمات اورژانس


۱. پذيرش بيماران اعم از بيماران سرپايي و يا بيماران اورژانسي
۲. ثبت ليست خدمات انجام شده براي بيماران نظير وصل سرم ، تزريق و ...
۳. پذيرش بيماران كلينيكي جهت انجام گچ گيري و آتل گيري ، تزريق مفصلي و هماهنگي با پزشك مربوطه جهت انجام كار
۴. پذيرش بيماران كلينيكي جهت انجام جراحي هاي سرپايي نظير خارج كردن توده ، كشيدن ناخن و ...
۵. پذيرش بيماران شركتي از قبيل بيماران : سايپا ، پارس خودرو ، ايران خودرو ، هواپيمايي آسمان ، صنايع هواپيمايي
۶. پذيرش و نوبت دهي بيماران سنگ شكن ، نوار مثانه
۷. پذيرش و ترخيص بيماران دياليزي
۸. تحويل مدارك به واحد بيمه و مدارك پزشكي