آزمايشگاه

آزمايشگاه

 

آزمايشگاه اين بيمارستان به صورت شبانه روزي فعاليت داشته و كليه تست هاي تخصصي هورمون شناسي ، غربالگري مادران باردار(تريپل ، كواد...) ، غربالگري نوزادان و كليه تست ها به

روش فلوسايتومتري و روش PCR در اين مركز انجام ميشود.