تاریخ ساعت توضیحات
كودكان خانم دكتر جهان بين چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-13:30)
كودكان آقاي دكتر نجاريان طوسي چهار شنبه 21/9/1397 (14:30-19:00)
داخلي خانم دكتر اصغري مقدم چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-14:15)
داخلي آقاي دكتر كاظمي نكو چهار شنبه 21/9/1397 (14:30-16:30)
داخلي خانم دكتر صدر صادقي زاد چهار شنبه 21/9/1397 (17:00-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر سواررخش چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-14:30)
زنان و زايمان خانم دكتر افشارچي چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر افشارزاده چهار شنبه 21/9/1397 (14:30-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر سيفي چهار شنبه 21/9/1397 (14:30-19:00) كنسل شده است
جراح عمومي آقاي دكتر فتوحي چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-14:15)
جراح عمومي آقاي دكترفاضل دهكردي چهار شنبه 21/9/1397 (15:00-18:00)
ارتوپدي آقاي دكتر معينيان چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-14:15)
ارتوپدي آقاي دكتر عسكري چهار شنبه 21/9/1397 (10:30-13:00)
ارتوپدي آقاي دكتر عزيزي چهار شنبه 21/9/1397 (14:30-16:30)
ارتوپدي آقاي دكتر نصيري چهار شنبه 21/9/1397 (14:30-19:00)
كليه و مجاري ادرار(ارولوژي) آقاي دكتر الهياري چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-13:00)
كليه و مجاري ادرار(ارولوژي) خانم دكتر ايماني چهار شنبه 21/9/1397 (14:30-19:00)
گوش و حلق و بيني آقاي دكتر نوري چهار شنبه 21/9/1397 (08:30-10:15)
گوش و حلق و بيني خانم دكتر زلف خاني چهار شنبه 21/9/1397 (10:30-12:15)
گوش و حلق و بيني **** چهار شنبه 21/9/1397 (14:00-16:30) كنسل شده است