تاریخ ساعت توضیحات
قلب و عروق آقاي دكتر هاشمي F چهار شنبه 3/11/1397 (14:00-17:00)
قلب و عروق آقاي دكتر بياتي F چهار شنبه 3/11/1397 (14:00-17:00)
قلب و عروق آقاي دكتر تيزنوبيك F چهار شنبه 3/11/1397 (17:00-19:00)
آنكولوژي آقاي دكتر مشهديان F چهار شنبه 3/11/1397 (11:00-12:00) كنسل شده است
قلب و عروق آقاي دكتر اسلاميه F چهار شنبه 3/11/1397 (17:00-19:00)
ارتوپدي آقاي دكتر موسوي چهار شنبه 3/11/1397 (17:00-19:00) كنسل شده است
قلب و عروق آقاي دكتر فيروز فر چهار شنبه 3/11/1397 (08:00-11:00)
كليه و مجاري ادرار(ارولوژي) آقاي دكتر رفعتي F چهار شنبه 3/11/1397 (12:30-14:15)
داخلي و ريه آقاي دكتر اكبري كامراني چهار شنبه 3/11/1397 (10:00-12:00)
قلب و عروق خانم دكتر مراد كرمي چهار شنبه 3/11/1397 (14:00-17:00)
كودكان آقاي دكتر ذكاوت پنج شنبه 4/11/1397 (10:00-12:15)
جراح عمومي(اطفال) آقاي دكتر موسوي خوشدل پنج شنبه 4/11/1397 (10:30-12:15)
كودكان آقاي دكتر كاظم رضايي پنج شنبه 4/11/1397 (14:30-19:00)
داخلي دكتر صدر صادقي زاد پنج شنبه 4/11/1397 (08:30-14:15)
داخلي آقاي دكتر آزادي پنج شنبه 4/11/1397 (14:30-16:30)
داخلي آقاي دكتر صلواتي پنج شنبه 4/11/1397 (16:00-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر پورمطرود پنج شنبه 4/11/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر رحماني پنج شنبه 4/11/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر چوپاني پنج شنبه 4/11/1397 (14:30-19:00)
زنان و زايمان خانم دكترنمازي پنج شنبه 4/11/1397 (14:30-19:00)