تاریخ ساعت توضیحات
درد **** چهار شنبه 3/11/1397 (17:00-19:00) كنسل شده است
جراح مغزو اعصاب آقاي دكتر پورقاضي چهار شنبه 3/11/1397 (10:30-12:15)
جراح مغزو اعصاب آقاي دكتر اشرف گنجوئي چهار شنبه 3/11/1397 (15:30-17:00)
عفوني آقاي دكتر قاسمي چهار شنبه 3/11/1397 (08:00-09:30)
عفوني آقاي دكتر عبادي چهار شنبه 3/11/1397 (12:15-14:30)
اعصاب و روان آقاي دكتر روحاني چهار شنبه 3/11/1397 (08:30-12:15)
اعصاب و روان آقاي دكتر ناجي پور چهار شنبه 3/11/1397 (14:15-19:00)
روماتولوژي خانم دكتر بهنيا F چهار شنبه 3/11/1397 (10:00-12:00)
آنكولوژي **** چهار شنبه 3/11/1397 (14:00-16:00)
گوارش و كبد آقاي دكتر عليزاده F چهار شنبه 3/11/1397 (08:30-10:15)
گوارش و كبد آقاي دكتر وليزادگان F چهار شنبه 3/11/1397 (10:30-12:15)
گوارش و كبد آقاي دكتر يزداني F چهار شنبه 3/11/1397 (14:00-15:30)
غدد خانم دكتر قره F چهار شنبه 3/11/1397 (10:30-13:00)
چشم پزشكي آقاي دكتر حيدري چهار شنبه 3/11/1397 (10:00-12:00)
اپتومتريست خانم نديمي چهار شنبه 3/11/1397 (10:00-12:00)
جراح قلب (بزرگسال و اطفال) آقاي دكتر دشتي زاده چهار شنبه 3/11/1397 (13:00-17:00)
قلب و عروق آقاي دكتر باقرزاده F چهار شنبه 3/11/1397 (08:00-11:00)
قلب و عروق آقاي دكتر معصومي چهار شنبه 3/11/1397 (08:00-11:00)
قلب و عروق آقاي دكتر معصومي چهار شنبه 3/11/1397 (11:00-14:00)
قلب و عروق آقاي دكتر هاشمي F چهار شنبه 3/11/1397 (11:00-14:00)