تاریخ ساعت توضیحات
اعصاب و روان آقاي دكتر ناجي پور سه شنبه 2/11/1397 (14:30-19:00)
پوست خانم دكتر محمدي سه شنبه 2/11/1397 (09:00-12:15)
آنكولوژي آقاي دكتر خدابخشيF سه شنبه 2/11/1397 (17:00-19:00)
گوارش و كبد آقاي دكتر شمس افضلي F سه شنبه 2/11/1397 (11:00-14:15)
گوارش و كبد آقاي دكتر وليزادگان F سه شنبه 2/11/1397 (17:00-19:00)
داخلي و ريه آقاي دكتر اكبري كامراني سه شنبه 2/11/1397 (16:00-18:00)
غدد **** سه شنبه 2/11/1397 (10:30-14:15) كنسل شده است
چشم خانم دكتر صفاپور F سه شنبه 2/11/1397 (08:00-11:00)
چشم پزشكي آقاي دكتر صادقي نه نه كراني سه شنبه 2/11/1397 (16:00-18:00)
اپتومتريست خانم مسلمي مقدم سه شنبه 2/11/1397 (08:00-11:00)
اپتومتريست خانم مسلمي مقدم سه شنبه 2/11/1397 (15:30-18:00)
قلب و عروق آقاي دكتر محمودي F سه شنبه 2/11/1397 (08:00-11:00)
قلب و عروق آقاي دكتر پناهي سه شنبه 2/11/1397 (08:00-11:00)
قلب و عروق آقاي دكتر محمودي F سه شنبه 2/11/1397 (11:00-14:00)
قلب و عروق آقاي دكتر هاشمي F سه شنبه 2/11/1397 (11:00-14:00)
كودكان خانم دكتر جهان بين چهار شنبه 3/11/1397 (08:30-13:30)
كودكان آقاي دكتر نجاريان طوسي چهار شنبه 3/11/1397 (14:30-19:00)
داخلي خانم دكتر اصغري مقدم چهار شنبه 3/11/1397 (08:30-14:15)
داخلي آقاي دكتر كاظمي نكو چهار شنبه 3/11/1397 (14:30-16:30)
داخلي خانم دكتر صدر صادقي زاد چهار شنبه 3/11/1397 (17:00-19:00)