برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 14:15
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 16:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 14:00
دكتر بنفشه محسني رجائيزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
09:30 - 14:00
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
10:30 - 12:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكترمحمدجوادرفيع زاده افشارجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 16:30
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 10:15
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
12:30 - 14:15
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 16:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 16:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 10:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
10:30 - 14:15
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
F
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 16:30
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
10:30 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
09:00 - 12:00
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:00 - 16:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
10:00 - 12:15
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
16:00 - 18:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
09:00 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
16:00 - 18:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
16:00 - 18:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
10:00 - 11:45
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:00 - 15:30
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
F
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
16:00 - 18:00
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 10:15
F
دكتر رامين اسديفوق تخصص غدد اطفالشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
11:00 - 13:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:00 - 16:00
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
F
دكتر راحله سادات توكلي طبازوارههماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
10:30 - 12:00
F
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
09:00 - 10:30
F
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:30 - 10:15
F
دكتر پريسا مولاييقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:00 - 11:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
08:00 - 11:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
17:00 - 19:00
F
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۵
10:00 - 11:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:00 - 11:00
F
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 14:15
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 14:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 10:30
F
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 10:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 10:15
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 10:15
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
08:30 - 10:00
F
دکتر کامبیز هرمان مقدمکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
09:00 - 12:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
09:00 - 10:15
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
09:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
09:00 - 12:00
تشريف نمي آورند
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
09:30 - 14:15
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:00 - 11:00
F
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:00 - 12:15
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:30 - 14:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:30 - 13:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:30 - 12:30
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:30 - 12:15
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
10:30 - 12:30
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
11:00 - 13:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
11:00 - 13:30
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
11:00 - 14:00
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
12:30 - 14:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
13:30 - 15:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:00 - 15:30
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:00 - 17:00
F
دکتر کاظم رضاییکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:30 - 19:00
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:30 - 19:00
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:30 - 19:00
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:30 - 19:00
دکتر سید احد هاشمیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:30 - 19:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
14:30 - 16:30
F
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
15:00 - 16:30
F
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
15:30 - 18:00
F
دکتر حسین آزادیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
16:00 - 18:00
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
16:00 - 18:00
F
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
16:30 - 18:30
دكتر علي جهانسوزارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
17:00 - 19:00
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر شهلا مجیدیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۳
17:00 - 19:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:00 - 11:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:00 - 09:30
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 10:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 10:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 14:15
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 14:15
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 14:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 12:15
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 10:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
08:30 - 10:45
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
09:00 - 11:00
دکتر مهشید معصوم بابائیغددچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
09:00 - 13:00
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
09:30 - 11:00
دکتر حسین فخرزادهآریتمی قلبیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
09:00 - 10:00
(آريتمي قلب )دكتر تشريف نمي آورند./
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
09:00 - 11:00
F
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
09:00 - 14:15
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
10:00 - 12:15
F
دكتر معصومه صابريانهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
10:00 - 11:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
10:00 - 12:00
تشريف نمي آورند ./
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
10:30 - 13:00
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
10:30 - 12:15
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
11:00 - 14:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
11:00 - 14:00
F
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
11:00 - 13:00
F
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
11:00 - 14:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
11:30 - 13:00
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
12:30 - 14:15
F
دكتر نويد رحيميفیزیکی و توانبخشیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
13:30 - 15:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
13:30 - 14:15
دكتر سيده شكوفه صفارياعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:00 - 16:00
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:00 - 15:30
دكتر مونا خضرويجراح سرطانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:00 - 16:00
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:00 - 16:00
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:00 - 17:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:00 - 17:00
F
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:30 - 16:30
F
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:30 - 16:30
دکتر نازیلا افشارزادهزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:30 - 19:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:30 - 16:30
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
14:30 - 16:30
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
15:00 - 19:00
دكتر نشميل امجديزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
15:00 - 19:00
دكتر تشربف نمي آورند
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
15:00 - 18:00
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
15:00 - 17:00
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
16:00 - 18:00
F
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
16:00 - 18:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
16:00 - 18:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
17:00 - 19:00
F
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
17:00 - 19:00
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
17:30 - 19:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 11:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
11:00 - 14:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
15:00 - 16:30
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
17:00 - 19:00
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:30 - 19:00
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 10:15
دكتر سيد مهدي فرسادجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
10:30 - 12:15
F فوق تخصص جراحي قفسه سينه
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:30 - 16:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 12:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
12:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
10:30 - 12:15
دكتر ماني محموديفلوشيپ هيپ و لگنسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
16:00 - 19:00
F فلوشيپ جراحي هيپ و لگن
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:30 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:30 - 16:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
12:30 - 14:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
16:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
09:00 - 12:15
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
12:30 - 14:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:30 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 10:45
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:00 - 16:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
17:00 - 19:00
دکتر زهرا طاعتی اصیلجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
10:00 - 13:00
F
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
16:00 - 18:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
13:30 - 14:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
16:00 - 18:00
دكتر احمد احمدي پور اعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
16:00 - 18:00
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
11:00 - 12:30
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:00 - 16:00
F
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
09:30 - 12:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
11:00 - 14:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
15:30 - 17:30
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
16:00 - 18:00
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
13:00 - 14:30
F
دكتر سيد احمد الهيفوق تخصص جراحي پستانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
13:00 - 15:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
11:00 - 14:00
F
دكتر مجيد تقي زادهقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
14:00 - 17:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
17:00 - 19:00
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
15:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
08:30 - 10:00
F
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
10:30 - 11:30
F آريتمي قلب
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:00 - 11:00
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 12:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 11:00
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 12:15
F
دكتر محمد خليليتغذیهدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 12:00
دكتر تشريف نمي آورند ./
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر سوسن قطبیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دكتر نگار معشوريفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
09:00 - 10:30
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
09:15 - 10:15
F
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
09:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:15
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:15
تشريف نمي آورندو جايگزين خانم مسلمي
دكتر احسان كرباسيرادیو تراپیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:00
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 14:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 13:00
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:15
F
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:30
دكتر تشريف نمي آورند ./
فائزه قاسميداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:15
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:15
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:00
F
دكتر اردلان سليمانيفوق تخصص جراحي عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
12:30 - 14:15
F (جراح عروق)
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:00 - 17:00
دكتر تشريف نمي آورند ./
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:00 - 15:00
F
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:00 - 15:00
F
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:30 - 15:00
F
دكتر حامد بيگدليفوق تخصص داخلي مغز و اعصاب اطفالدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 15:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 16:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 17:00
دكتر عزيز اقباليکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 19:00
F
دكتر محمد يزدان حق شناسداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 19:00
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:15
دكتر تشريف نمي آورند و جايگزين آقاي دكتر مرزبان
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 17:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 17:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
15:00 - 16:30
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 16:00
F
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
16:00 - 18:00
F
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دكتر رضا عرفانيانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F (جراح توراكس)
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F (جراح زانو)
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
16:30 - 18:30
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:30 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:30 - 18:30
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:00 - 10:15
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:00 - 11:00
Fدكتر تشريف نمي آورند./
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:00 - 11:00
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 12:15
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر ملیحه حبیب اللهیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
F
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:15
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:30
F
دكتر محمد خليليتغذیهیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 11:30
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:00
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
09:00 - 10:15
دكتر عليرضا آذر پيكانجراح سرطانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
09:00 - 11:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:00 - 12:15
دكتر راحله سادات توكلي طبازوارههماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:00 - 12:00
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
F (جراح توراكس)
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
دكتر فرهاد آوخ كيسمياعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:00
F
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 11:30
F آريتمي قلب
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 13:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 13:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 12:15
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
09:30 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:15 - 14:15
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:30 - 13:30
F
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:15
F
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:00
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:15
دكتر رضا بديعيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:30
F
دكتر حميد احمديفوق تخصص جراحي پستانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
13:00 - 15:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:00 - 17:00
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر تشريف نمي آورندو جايگزين خانم دكتر هرمز
دكتر زهرا خياط زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 17:30
F
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
تشريف نمي آورند./
دکتر محمد ذکاوتکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 16:30
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 17:00
F
دكتر شهرزاد خسروي فرکلینیک طب خوابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 17:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:30 - 18:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
16:00 - 18:00
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
16:00 - 18:00
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
16:00 - 18:00
F
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
(قلب بارداري)
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00