برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:00 - 11:00
F قلب و آريتمي قلب
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:00 - 09:00
ساعت9تا11دكترخبازيان جايگزين هستند.R
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 12:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
F
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 12:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 12:15
دكترحسينعلي غياثيرادیو تراپیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 13:00
راديوتراپيست
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 15:00
F
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:15
دكترالهام رحماني خواهچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:00
دكترمجتبي گرجيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:00
F
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:30 - 12:15
پزشك تاآخراسفند فقط 5شنبه ها هستند.
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:30 - 12:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 13:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 14:00
F
دكترخسرو مقتدرديزجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
12:00 - 15:00
دكترقاسم فتحيارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
12:30 - 14:15
F فلوشيپ جراحي ستون فقرات
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
12:30 - 14:15
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
13:00 - 15:00
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 17:00
دكترفاطمه نعيمي دهنويکودکانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 15:30
دكتر زهرا هادي پورژنتيكشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
15:00 - 19:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:30 - 18:30
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:30 - 18:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
پزشك تاتاريخ1400/01/17 مرخصي مي باشند.
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:00 - 11:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
F
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:15
پزشك تاآخراسفندماه تشريف نمي آورند.
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:00
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:15
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:30
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:00
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
09:00 - 10:15
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:00 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:00 - 12:15
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:00 - 12:00
F
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
F جراح توراكس--پزشك هفته ي دوم فروردين تشريف نمي آورند.
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
پزشك تاتاريخ1400/01/17 مرخصي مي باشند.
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
F فلوشيپ بيني وسينوس
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:30
پزشك تا20 فروردين مرخصي مي باشند.
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 14:15
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 13:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 12:15
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:30 - 13:30
F
دكتر رضا بديعيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
13:00 - 14:30
F پزشك تاهفته ي دوم فروردين تشريف نمي آورند.
دكتررضازنديارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
13:30 - 15:00
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:00 - 17:00
دكترفريبا كياني انبوهيکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:00
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 17:30
F
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
15:00 - 18:00
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
15:00 - 16:30
F
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
15:30 - 18:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
16:00 - 19:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
16:00 - 18:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 10:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 18:30
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:30 - 15:00
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 19:00
دكتر محمود احمدي نژادجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 11:00
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:15
پزشك 2ماه مرخصي ميباشند.
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:30
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:00 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:30
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
F (جراح زانو)
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:15
دكتر شهريار شعباني نياجراح فك و صورتدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 16:00
جراح فك و صورت
دكترخسرو مقتدرديزجگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 12:30
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 16:00
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
12:30 - 14:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:30 - 18:30
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:30 - 11:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:00 - 17:30
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:30 - 18:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 12:15
خانم سيمين جعفريروانشناسدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:00
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:30 - 18:30
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:00
F
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 13:00
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 13:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:30
پزشك تا20 فروردين مرخصي مي باشند.
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:00 - 10:00
F
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
15:30 - 17:30
F
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 16:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:00 - 15:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 11:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:30 - 16:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
16:00 - 18:00
(طب سالمندان)
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 14:15
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:30 - 19:00
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
10:30 - 12:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
12:30 - 14:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 12:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
12:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
10:30 - 12:15
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
15:15 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:30 - 16:00
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
16:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
12:30 - 14:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
16:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
09:00 - 12:15
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
12:30 - 14:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
15:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 10:45
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
10:00 - 13:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:00 - 16:00
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
09:30 - 11:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
16:00 - 19:00
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
16:30 - 18:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 10:00
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
16:00 - 18:00
دكتر احمد احمدي پور اعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
15:00 - 18:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
09:00 - 11:00
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:00 - 16:00
F
دكترحسينعلي غياثيرادیو تراپیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
09:00 - 13:00
راديوتراپيست
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
09:30 - 13:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
15:30 - 17:00
F
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
12:00 - 14:30
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:00 - 17:00
دكترمرضيه پاكبازقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
08:30 - 10:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
09:00 - 15:00
F
دكتر بيتا بزرگمهرژنتيكسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹
14:30 - 17:30
F فلوشيپ نوروژنتيك
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:30 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
09:00 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
10:30 - 14:15
F فلوشيپ نازائي
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
11:00 - 13:00
F
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:30 - 14:15
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
15:00 - 19:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
09:00 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:30 - 10:30
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
15:30 - 17:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
12:30 - 14:15
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
F
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
10:30 - 13:30
F فلوشيپ بيني وسينوس
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
پزشك تاتاريخ1400/01/17مرخصي مي باشند.
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
F فلوشيپ بيني وسينوس
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
09:00 - 12:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
11:00 - 14:15
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:00 - 16:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:30 - 19:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
11:30 - 13:30
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:30 - 10:00
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:30 - 16:30
دكتر عليرضا آذر گونریهچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
13:00 - 15:00
F
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:30 - 10:15
خانم سيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
10:00 - 12:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:00 - 10:00
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:00 - 15:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
09:00 - 11:00
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
09:30 - 11:00
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
10:00 - 12:00
F رايوتراپيست
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:00 - 10:00
F
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
10:00 - 12:00
پزشك تاسال 1400 تشريف نمي آورند.
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
15:00 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
10:00 - 12:00
تشريف نمي آورند.
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
15:00 - 16:30
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
12:30 - 14:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
09:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
08:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
11:00 - 14:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:00 - 17:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
14:00 - 16:30
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰
09:00 - 15:00
F