برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:00 - 16:00
دکتر امیر اسلامیهقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:00 - 11:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:00 - 11:00
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 14:15
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 14:15
دکتر فریده مظفری کرمانیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 14:15
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 14:15
دكتر حميد نوريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 10:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 10:15
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 10:15
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 10:15
F
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
08:30 - 10:15
F
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
09:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
09:00 - 12:15
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:00 - 11:45
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:00 - 12:30
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:30 - 12:15
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:30 - 14:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:30 - 12:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:30 - 12:15
دکتر حسین حاجی عباسیجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:30 - 12:15
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:30 - 12:15
چاقي و لاپاراسكوپي
دكتر راحله سادات طبازوارههماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
10:30 - 12:15
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
11:00 - 14:00
F
دكتر مهرداد محمدپور بلوبرديچشم پزشکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
11:30 - 13:30
دکتر سید سهیل بن رضویکودکانشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
12:30 - 13:30
Fدكتر تشريف نمي آورند .
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
12:30 - 14:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
12:30 - 14:15
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
13:00 - 17:00
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:00 - 16:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:00 - 16:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:00 - 17:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 19:00
دکتر فرهاد شهبازی بیله سوارارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 16:30
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 16:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 16:30
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 19:00
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14:30 - 16:30
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
16:00 - 18:00
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
16:30 - 18:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:00 - 19:00
F
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
17:30 - 19:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
12:30 - 14:15
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
15:00 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
15:00 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر ملیحه حبیب اللهیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 14:15
F
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 19:00
دکتر نازنین نویدی کسمائیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 19:00
دکتر کیوان مهدی نژادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 10:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:30 - 12:15
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
12:30 - 00:00
دکتر کیوان مهدی نژادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر کیوان مهدی نژادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:30 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
16:00 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
دكتر تشريف نمي آروند وجايگزين دكتر اسدي
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 10:15
F
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:30 - 12:15
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
12:30 - 14:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 17:30
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:30 - 12:15
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 12:15
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:30 - 19:00
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 19:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
11:00 - 13:00
F
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
16:00 - 18:00
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
11:30 - 13:30
F
دكتر منصوره حقوقيهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:30 - 12:15
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
11:00 - 12:15
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:00 - 12:15
F
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 16:30
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:00 - 12:15
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
16:00 - 18:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
13:00 - 15:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
14:00 - 17:00
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر تیمور اعتمادقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
08:30 - 10:00
F
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبییکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10:00 - 11:00
F
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 10:15
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 19:00
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 14:15
دكتر محمد يزدان حق شناسداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 19:00
دکتر سوسن قطبیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 10:15
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 12:15
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر شاپور عزیزیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 12:15
دکتر الهام یعقوبیگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 12:30
دکتر سید حسن قنادیانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
11:00 - 14:15
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
دکتر مهدی پور قاضیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 12:15
دکتر عرفان قربانی مقدمجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
15:00 - 16:30
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر مجید خسرویجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:30 - 18:30
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
09:30 - 12:15
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
11:00 - 14:15
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:30 - 19:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
11:00 - 13:00
F دكتر تشريف نمي آورند
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:30 - 16:30
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:00 - 12:15
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
15:00 - 17:00
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
15:30 - 17:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:00 - 12:00
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 12:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:00 - 16:00
F
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10:30 - 12:15
F چاقي و لاپاراسكوپي
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:00 - 11:00
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:30 - 10:15
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیآریتمی قلبیدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
09:00 - 10:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
17:00 - 19:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۳۰
13:00 - 17:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 13:30
آقاي دكتر حسين عباسيکودکانسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
15:00 - 16:30
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 19:00
دکتر الهام رجب خواهزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
10:30 - 12:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
12:30 - 14:15
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
16:30 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 10:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
12:00 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
10:30 - 14:15
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 16:30
F
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
12:30 - 14:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 16:30
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
09:00 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 10:45
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:00 - 16:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر زهرا طاعتی اصیلجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 12:15
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 16:30
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
13:30 - 14:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
16:00 - 18:00
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:30 - 19:00
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 10:30
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
F
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
09:00 - 12:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
11:00 - 14:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
F
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 12:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
16:00 - 18:00
دکتر مهشید معصوم بابائیغددسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 14:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
09:30 - 11:30
F
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:00 - 11:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
16:30 - 18:30
دکتر سیده آفاق حسینیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
10:30 - 12:15
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
14:00 - 17:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
17:00 - 19:00
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
15:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
08:30 - 10:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 14:15
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
15:00 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 14:15
دکتر نازیلا افشارزادهزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 19:00
دکتر زهرا سیفیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 19:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 10:15
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
10:30 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
12:30 - 14:15
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
15:00 - 17:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 10:15
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:00 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 10:45
دکتر سید حسن قنادیانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
11:00 - 14:15
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
15:00 - 19:00
دکتر مجید خسرویجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
10:00 - 12:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:30 - 19:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
13:30 - 14:15
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 10:15
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 19:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 10:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
10:00 - 12:15
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 16:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
09:00 - 11:00
دکتر سحر قرهغددچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
13:00 - 15:00
F
خانم دكتر نسيم ولي زادههماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:30 - 10:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
10:00 - 12:00
F دكتر تشريف نمي آورند
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
10:00 - 12:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
11:00 - 13:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
11:00 - 13:00
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:30 - 16:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:00 - 16:00
دکتر حسین فخرزادهآریتمی قلبیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
09:00 - 10:00
(آريتمي قلب )
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
08:00 - 11:00
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
11:00 - 14:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
11:00 - 14:00
F
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:00 - 17:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
17:00 - 19:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
13:00 - 17:00
جراح قلب
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
09:00 - 14:15
دکتر سید مجتبی موسوی خوشدلکودکانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
11:00 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند .
دکتر کامبیز هرمان مقدمکودکانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
09:00 - 12:00
دکتر کاظم رضاییکودکانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 14:15
دکتر حسین آزادیداخلیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
16:00 - 18:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:00 - 15:30
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 14:15
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:30 - 19:00
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:30
F
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:30 - 14:15
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:30 - 14:15
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
11:00 - 13:00
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:30 - 16:30
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:30 - 12:15
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
12:30 - 14:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:30 - 13:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
09:00 - 10:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
11:00 - 13:30
دکتر سید احد هاشمیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
16:30 - 18:30
دکتر مجید خسرویجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
16:00 - 18:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
16:00 - 18:00
دکتر بصیرا زندیهپوستپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:30 - 14:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:30 - 12:15
F
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
15:00 - 17:00
F
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
09:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
09:00 - 12:00
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
09:00 - 12:00
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:30 - 12:30
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
10:15 - 08:30
F
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:15
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
16:00 - 18:00
F
دكتر محمد خليليتغذیهپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 12:15
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:00 - 11:00
F
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
11:00 - 14:00
دکتر شهلا مجیدیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:00 - 17:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۱/۰۳
08:30 - 10:00
F