برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:00 - 11:00
F قلب و آريتمي قلب
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:00 - 11:00
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 14:00
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 14:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 10:15
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 10:15
F
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
08:30 - 10:15
دكتر تا 18مهر تشريف نمي آورند
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
09:00 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
09:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
09:00 - 12:15
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
09:00 - 10:30
F
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
10:00 - 12:15
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
10:00 - 11:00
F
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
10:30 - 12:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
10:30 - 14:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
10:30 - 12:15
دكتر راحله سادات توكلي طبازوارههماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
10:30 - 12:00
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
11:00 - 12:30
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
11:00 - 14:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
11:00 - 14:00
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
12:30 - 14:15
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
13:00 - 16:00
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:00 - 16:00
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:00 - 15:30
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:00 - 16:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:00 - 17:00
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 19:00
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 16:30
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 16:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 16:00
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
14:30 - 16:30
دكترتشريف نمي آورد
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
16:00 - 18:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
16:00 - 18:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:00 - 10:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:00 - 11:00
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 12:15
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 14:15
F
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 14:15
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 10:15
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 10:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 10:15
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 14:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 10:30
F
دكتر داتيس محبوبيرادیو تراپییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 10:00
دكتر محمد خليليتغذیهیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 11:30
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
08:30 - 10:00
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
09:00 - 10:15
دكتر عليرضا آذر پيكانجراح سرطانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
09:00 - 11:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:00 - 12:15
دكتر راحله سادات توكلي طبازوارههماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:00 - 12:00
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:00 - 12:00
F راديو تراپيست
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:30 - 12:15
F (جراح توراكس)
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:30 - 12:15
دكتر فرهاد آوخ كيسمياعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:30 - 12:00
F
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
10:30 - 11:30
F آريتمي قلب
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
11:00 - 13:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
11:00 - 12:15
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
11:00 - 14:00
F
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
11:15 - 14:15
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
11:30 - 13:30
F
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
12:30 - 14:15
F
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
12:30 - 14:00
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
12:30 - 14:15
دكتر رضا بديعيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
13:00 - 14:30
F
دكتر حميد احمديفوق تخصص جراحي پستانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
13:00 - 15:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:00 - 17:00
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 19:00
دكتر زهرا خياط زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 19:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 16:30
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 17:30
F
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 16:30
دكتر تشريف نمي ‌آورند
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 16:30
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
14:30 - 16:30
دكتر مريم برومندکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
15:00 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
15:00 - 16:30
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
15:00 - 18:00
دكتر شهرزاد خسروي فرکلینیک طب خوابیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
15:00 - 17:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
15:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
15:30 - 18:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
16:00 - 18:00
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
16:00 - 18:00
F
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
17:00 - 19:00
دكتر سيدجعفر علويجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
17:00 - 19:00
(قلب بارداري)
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 10:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:30 - 14:15
دكتر عزيز اقباليکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 19:00
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 14:15
دكتر علي مخبرداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 16:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 19:00
دكتر محمود احمدي نژادجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:30 - 12:15
دكتر اردلان سليمانيفوق تخصص جراحي عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
12:30 - 14:15
F (فوق تخصص جراح عروق)
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 16:15
دكتر رضا عرفانيانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
F (جراح توراكس)
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 16:30
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
F (جراح زانو)
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 12:30
فائزه قاسميداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
11:00 - 14:15
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 16:30
دكتر تشريف نمي آورندو جايگزين دكتر چاوش زاده
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
دكتر حامد بيگدليفوق تخصص داخلي مغز و اعصاب اطفالدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:00 - 15:30
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
09:30 - 11:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:30 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:30 - 18:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:00 - 12:15
خانم سيمين جعفريروانشناسدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
11:00 - 14:15
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 16:30
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
16:30 - 18:30
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:30 - 17:00
F
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:00 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:30 - 12:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:00 - 16:00
F
دكتر احسان كرباسيرادیو تراپیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:00 - 12:00
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
10:00 - 12:00
F
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:00 - 16:00
F
دكتر نگار معشوريفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
09:00 - 10:30
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
13:00 - 15:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
17:00 - 19:00
F
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالدوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۷
16:00 - 18:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 11:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
11:00 - 14:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
15:00 - 16:30
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 19:00
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 10:15
دكتر سيد مهدي فرسادجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
10:30 - 12:15
F فوق تخصص جراحي قفسه سينه(توراكس)
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 16:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 12:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
12:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
10:30 - 12:15
دكتر ماني محموديفلوشيپ هيپ و لگنسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
16:00 - 19:00
F فلوشيپ جراحي هيپ و لگن
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 16:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
12:30 - 14:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
16:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
09:00 - 12:15
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
12:30 - 14:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 10:45
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
10:00 - 13:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:00 - 16:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر زهرا طاعتی اصیلجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
10:00 - 13:00
F
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
16:00 - 18:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:30 - 16:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
16:00 - 18:00
دكتر احمد احمدي پور اعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
15:00 - 18:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
09:00 - 11:00
دكتر بهمن سلاح ورزيچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
13:00 - 15:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
13:00 - 15:00
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:00 - 16:00
F
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
09:30 - 12:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
11:00 - 14:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
15:30 - 17:30
F
دكتر عليرضا آذر گونریهسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
17:00 - 19:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
16:00 - 18:00
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
13:00 - 14:30
F
دكتر سيد احمد الهيفوق تخصص جراحي پستانسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
13:00 - 15:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
11:00 - 14:00
F
دكتر مجيد تقي زادهقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
14:00 - 17:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
17:00 - 19:00
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
15:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۸
08:30 - 10:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
15:00 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
17:30 - 19:00
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:30 - 14:15
فلوشيپ نازائي
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر نازیلا افشارزادهزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:30 - 19:00
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
15:00 - 19:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
09:00 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
12:30 - 14:15
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
15:00 - 17:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 10:15
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:30 - 12:15
F
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 10:45
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
11:00 - 14:15
دكتر نويد رحيميفیزیکی و توانبخشیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
13:30 - 15:30
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
16:00 - 18:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
16:00 - 18:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
11:30 - 13:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 10:15
خانم سيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:00 - 12:00
دكتر سيده شكوفه صفارياعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:00 - 16:00
دكترتشريف نمي آورند
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:30 - 10:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:00 - 12:15
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:00 - 15:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
09:00 - 11:00
دکتر مهشید معصوم بابائیغددچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
09:00 - 13:00
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
09:30 - 11:00
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:00 - 12:00
F
دكتر معصومه صابريانهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:00 - 11:00
دكتر افشين طبائيهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:00 - 15:00
F
دكتر مونا خضرويجراح سرطانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:00 - 16:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:00 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
15:00 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
15:00 - 16:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:00 - 16:00
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
12:30 - 14:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
09:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
08:00 - 11:00
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
11:00 - 14:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
11:00 - 14:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:00 - 17:00
F
دكتر محمدعلي اكبرزادهقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
17:00 - 19:00
F
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۹
16:00 - 18:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:00 - 11:00
F
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 14:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 10:30
F
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
08:30 - 10:00
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
09:00 - 10:15
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
09:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
09:00 - 12:00
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
09:30 - 14:15
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:00 - 11:00
F
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:00 - 12:15
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:30 - 14:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:30 - 13:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:30 - 12:30
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:30 - 12:15
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
10:30 - 12:30
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
11:00 - 13:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
11:00 - 13:30
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
11:00 - 14:00
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
12:30 - 14:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
13:30 - 15:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:00 - 15:30
دكتر محمدرضا عباديجراحي پلاستيك , ترميمي و سوختگيپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:00 - 15:00
فوق تخصصي جراحي پلاستيك ترميمي
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:00 - 17:00
F
دكتر فرهاد منصوريکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:30 - 18:00
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:30 - 19:00
دكتر سارا هاشم گلوگرديزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر سید احد هاشمیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
14:30 - 16:30
F
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
15:00 - 16:30
F
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
15:30 - 18:00
F
دکتر حسین آزادیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
16:00 - 18:00
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
16:00 - 18:00
F
دكتر علي جهانسوزارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
17:00 - 19:00
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر شهلا مجیدیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۰
17:00 - 19:00
F