برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكتر پريسا مولاييقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:00 - 11:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:00 - 11:00
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 14:15
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 14:15
دكتر بهناز سالورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 14:15
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 14:15
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 10:15
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
08:30 - 10:15
F
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
09:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
09:00 - 12:15
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
09:00 - 10:30
F
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
10:00 - 12:15
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
10:00 - 11:45
F
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
10:00 - 11:00
F
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
10:30 - 12:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
10:30 - 14:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
10:30 - 12:15
دكتر راحله سادات طبازوارههماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
10:30 - 12:00
F
دكتر رامين اسديفوق تخصص غدد اطفالشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
11:00 - 13:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
12:30 - 14:15
دكتر عادل يزدان خواهفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
13:00 - 15:00
F
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:00 - 16:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:00 - 16:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:00 - 17:00
دكتر الهه مرادزادهکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 19:00
دكتر تشريف نمي آورند و دكتر عرب پور جايگزين مي باشند
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 16:00
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 16:30
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
14:30 - 16:30
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
15:00 - 18:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
16:00 - 18:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
16:00 - 18:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
16:00 - 18:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
F
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
Fدكتر تشريف نمي آورند
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
17:00 - 19:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
12:30 - 14:15
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
15:00 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
15:00 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر ملیحه حبیب اللهیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 14:15
F
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 19:00
دكتر زهرا خياط زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 10:15
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:30 - 12:15
F (جراح توراكس)
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
12:30 - 00:00
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
15:30 - 16:30
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 10:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
11:15 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
15:30 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 10:15
F
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:30 - 12:15
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
12:30 - 14:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 17:30
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:30 - 12:15
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:00 - 12:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
16:00 - 18:00
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 16:30
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
16:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
11:00 - 13:00
F
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)یکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
16:00 - 18:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
11:30 - 13:30
F
دكتر راحله سادات طبازوارههماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:00 - 12:00
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
11:00 - 12:15
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:00 - 12:15
F دكتر تشريف نمي آورند
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 16:30
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:00 - 12:15
تشريف نمي آورند
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
16:00 - 18:00
F
دكتر حميد احمديفوق تخصص جراحي پستانیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
13:00 - 15:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:00 - 10:15
F
دكتر شهرزاد خسروي فراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
15:00 - 17:00
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
(قلب بارداري)
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
08:30 - 10:00
F
دكتر بابك فغفوريانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۵
10:00 - 11:00
F آريتمي قلب
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:30 - 14:15
دكتر عزيز اقباليکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 19:00
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 14:15
دكتر محمد يزدان حق شناسداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر سوسن قطبیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:30 - 12:15
دكتر اردلان سليمانيفوق تخصص جراحي عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
12:30 - 14:15
F (جراح عروق)
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:15
دكتر رضا عرفانيانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
F (جراح توراكس)
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:30
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
F (جراح زانو)
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 12:30
فائزه قاسميداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
11:00 - 14:15
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
09:30 - 11:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:30 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:30 - 18:30
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:00 - 12:15
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
11:00 - 14:15
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:30
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:30 - 19:00
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 17:00
F
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:00 - 12:15
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:30
دكتر تشريف نمي آورند.
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:30 - 16:30
تشريف نمي آورند.
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:30 - 12:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:00 - 16:00
F
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
10:00 - 12:00
F
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
13:30 - 15:00
F
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
15:00 - 17:00
F
دكتر محمد خليليتغذیهدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:30 - 12:00
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
13:00 - 15:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیآریتمی قلبیدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
13:00 - 17:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 13:30
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
15:00 - 16:30
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 10:15
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10:30 - 12:15
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 10:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
12:00 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10:30 - 12:15
دكتر ماني محموديفلوشيپ هيپ و لگنسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10:30 - 12:15
F فلوشيپ جراحي هيپ و لگن
دكتر حميدرضا دهقانيجراح دستسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
12:30 - 14:15
F فلوشيپ جراحي دست
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:30 - 16:30
F
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
12:30 - 14:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
15:00 - 16:30
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
09:00 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 10:45
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:00 - 16:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17:00 - 19:00
دكتر موسي رضا انبار لوئيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10:00 - 13:00
F
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
16:00 - 18:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
13:30 - 14:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
16:00 - 18:00
دكتر مهتا مريدياناعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
15:00 - 18:00
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
11:00 - 12:30
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:00 - 16:00
F
دكتر محمد خليليتغذیهسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 11:30
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
09:30 - 12:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
11:00 - 14:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
15:30 - 17:30
F
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
09:00 - 12:00
F دكتر تشريف نمي آورند
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
16:00 - 18:00
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
13:00 - 15:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 11:00
F
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 11:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
16:30 - 18:30
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر سيد احمد الهيفوق تخصص جراحي پستانسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
13:00 - 15:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
11:00 - 14:00
F
دكتر مجيد تقي زادهجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
14:00 - 17:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17:00 - 19:00
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
15:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
08:30 - 10:00
F
دكتر بابك فغفوريانقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10:00 - 11:00
F آريتمي قلب
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
15:00 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر نازیلا افشارزادهزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 19:00
دكتر نشميل امجديزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
15:00 - 19:00
دكتر تشربف نمي آورند
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
12:30 - 15:00
F
دكتر حسين ظهوريجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
09:00 - 11:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
11:00 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
12:30 - 14:15
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
15:00 - 17:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 10:15
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
10:30 - 12:15
F
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 10:45
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
11:00 - 14:15
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
16:00 - 18:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:30 - 19:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
11:30 - 13:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
13:30 - 14:15
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 10:15
دكتر سيده شكوفه صفارياعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 19:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 10:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
10:00 - 12:15
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
09:00 - 11:00
دکتر مهشید معصوم بابائیغددچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
09:00 - 13:00
F
خانم دكتر نسيم ولي زادههماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:30 - 10:00
F
دكتر معصومه صابريانهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
10:00 - 11:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
10:00 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:00 - 16:00
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:30 - 16:30
F
دکتر حسین فخرزادهآریتمی قلبیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
09:00 - 10:00
(آريتمي قلب )
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
08:00 - 11:00
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
11:00 - 14:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
09:00 - 14:15
دکتر کامبیز هرمان مقدمکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
09:00 - 12:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر کاظم رضاییکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر حسین آزادیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
16:00 - 18:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:00 - 15:30
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 14:15
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 10:30
F
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:30 - 14:15
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:30 - 14:15
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
11:00 - 13:00
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:30 - 16:30
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر علي جهانسوزارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
17:00 - 19:00
F (زانو)
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:30 - 12:15
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
12:30 - 14:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:30 - 13:00
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
15:00 - 18:00
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
09:00 - 10:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
11:00 - 13:30
دکتر سید احد هاشمیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
16:30 - 18:30
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:30 - 12:30
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
16:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:30 - 12:15
F
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:00 - 16:00
F
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
09:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
09:00 - 12:00
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
09:00 - 12:00
F دكتر تشريف نمي آورند
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:30 - 12:30
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:00 - 11:00
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
16:00 - 18:00
F
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
10:00 - 12:15
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:00 - 11:00
F
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
11:00 - 14:00
دکتر شهلا مجیدیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
14:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۹
08:30 - 10:00
F