برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:00 - 11:00
F قلب و آريتمي قلب
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:00 - 11:00
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 14:00
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 14:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 10:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 10:15
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 10:15
F
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
08:30 - 10:15
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
09:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
09:00 - 12:15
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
09:00 - 10:30
F
دكترحسينعلي غياثيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
09:00 - 13:00
راديوتراپي
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
09:00 - 15:00
F
دكتر فاطمه هادي پورژنتيكشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
09:00 - 12:00
مشاور ژنتيك
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
10:00 - 12:15
دكترالهام رحماني خواهچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
10:00 - 12:00
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
10:30 - 12:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
10:30 - 12:15
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
10:30 - 12:15
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
11:00 - 12:30
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
11:00 - 14:00
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
12:30 - 14:15
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
13:00 - 15:00
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:00 - 16:00
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:00 - 15:30
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:00 - 16:00
تشريف نمي آورند.
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:00 - 17:00
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 19:00
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 16:30
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 16:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 16:00
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 16:30
دكتر زهرا هادي پورژنتيكشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
16:00 - 18:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
16:00 - 18:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
16:30 - 18:30
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
16:30 - 18:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:00 - 14:15
F
دكترمرضيه خواجوئيکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 16:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
F
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
F (جراح توراكس)
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
15:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:15 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
15:30 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دكتررضازنديارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
F
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 17:30
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
دكتر رضا بديعيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
13:00 - 14:30
F
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
16:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:00 - 12:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
15:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:30 - 13:30
F
دكتر راحله سادات توكلي طبازوارههماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:00 - 12:00
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:00 - 12:00
F راديو تراپيست
دكتر عليرضا آذر پيكانجراح سرطانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
09:00 - 11:00
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:00 - 12:15
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
16:00 - 18:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
(قلب بارداري)
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
08:30 - 10:00
F
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
10:30 - 11:30
F آريتمي قلب
دكتر فاطمه هادي پورژنتيكیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
09:00 - 12:00
مشاور ژنتيك
دكترسيدمحمدموسويژنتيكیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۶
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 10:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:30 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 18:30
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر نازیلا افشارزادهزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 19:00
دكتر محمود احمدي نژادجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:30 - 12:15
دكتر اردلان سليمانيفوق تخصص جراحي عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
12:30 - 14:15
F (فوق تخصص جراح عروق)
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 16:15
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
15:30 - 19:00
F
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
F (جراح زانو)
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:30 - 12:15
دكتر شهريار شعباني نياجراح فك و صورتدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:00 - 16:00
جراح فك و صورت
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 12:30
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:00 - 16:00
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
12:30 - 14:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
16:30 - 18:30
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
09:30 - 11:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:30 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:30 - 18:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:00 - 12:15
خانم سيمين جعفريروانشناسدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
11:00 - 14:15
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
16:30 - 18:30
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 18:00
F
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:00 - 13:00
F
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 17:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:00 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:30 - 12:30
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10:00 - 12:00
F
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:00 - 16:00
F
دكتر نگار معشوريفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
09:00 - 10:30
پزشك تا اطلاع ثانوي تشريف نمي آورند.
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
13:00 - 15:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
F
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
16:00 - 18:00
F
دكتر محمدرضا عباديجراحي پلاستيك , ترميمي و سوختگيدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:00 - 15:00
فوق تخصصي جراحي پلاستيك ترميمي وسوختگي
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
09:00 - 15:00
F
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
16:30 - 15:00
دكتر فاطمه هادي پورژنتيكدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
09:00 - 12:00
مشاور ژنتيك
دكتر زهرا هادي پورژنتيكدوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 11:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 16:00
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 19:00
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
10:00 - 14:00
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 12:15
دكترمجتبي تاج بخش گورب زرمخيارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 10:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
12:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 16:00
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
16:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
12:30 - 14:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
16:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:00 - 12:15
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
12:30 - 14:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 10:45
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
10:00 - 13:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:00 - 16:00
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:00 - 11:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
16:00 - 19:00
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
16:30 - 18:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
10:30 - 12:00
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
16:00 - 18:00
دكتر احمد احمدي پور اعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
15:00 - 18:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:00 - 11:00
دكتر بهمن سلاح ورزيچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
13:00 - 15:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
13:00 - 15:00
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:00 - 16:00
F
دكترحسينعلي غياثيهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:00 - 13:00
راديوتراپي
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:30 - 12:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
15:30 - 17:30
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
16:00 - 18:00
(طب سالمندان)
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
12:00 - 14:30
F
دكتر سيد احمد الهيفوق تخصص جراحي پستانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
13:00 - 15:00
F پزشك تااطلاع ثانوي تشريف نمي آورند.
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
08:30 - 10:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:00 - 15:00
F
دكتر بيتا بزرگمهرژنتيكسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
09:00 - 12:00
F فلوشيپ نوروژنتيك
دكتر بيتا بزرگمهرژنتيكسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۸
14:30 - 17:30
F فلوشيپ نوروژنتيك
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
17:30 - 19:00
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:30 - 14:15
F فلوشيپ نازائي
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 14:15
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
15:00 - 19:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
09:00 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
12:30 - 14:15
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 10:15
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:30 - 13:30
F فلوشيپ بيني وسينوس
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 10:45
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
11:00 - 14:15
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
16:30 - 18:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
16:00 - 19:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
11:30 - 13:30
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
13:00 - 15:00
F
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:30 - 12:00
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
دكتر عليرضا آذر گونریهچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
13:00 - 15:00
F
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 10:15
خانم سيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:00 - 12:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:30 - 10:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:00 - 12:15
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:00 - 15:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
09:00 - 11:00
F
دکتر مهشید معصوم بابائیغددچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
09:00 - 12:00
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
09:30 - 11:00
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:00 - 12:00
F
دكتر معصومه صابريانهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:00 - 11:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:00 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
15:00 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
15:00 - 16:30
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
12:30 - 14:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
09:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
08:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:00 - 17:00
F
دكتر محمدعلي اكبرزادهقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
F
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
16:00 - 18:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
09:00 - 15:00
F
دكتر فاطمه هادي پورژنتيكچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
09:00 - 12:00
مشاور ژنتيك
دكتر زهرا هادي پورژنتيكچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك