برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر امیر اسلامیهقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:00 - 11:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:00 - 11:00
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر فریده مظفری کرمانیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دكتر حميد نوريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
دكترتشريف نميآورند
دکتر علیرضا سینااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
F
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
08:30 - 10:15
F
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
09:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
09:00 - 12:15
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:00 - 11:45
F
دكتر مهرداد محمدپور بلوبرديچشم پزشکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:00 - 12:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:00 - 12:30
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
چاقي و لاپاراسكوپي
دكتر راحله سادات طبازوارههماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
F
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:30 - 14:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
دکتر حسین حاجی عباسیجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
10:30 - 12:15
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید سهیل بن رضویکودکانشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
12:30 - 13:30
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آوند و جايگزين دكتر نوري
دکتر سید علیرضا میراورولوژیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
12:30 - 14:15
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
13:00 - 17:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:00 - 17:00
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر فرهاد شهبازی بیله سوارارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دكترتشريف نميآورند
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 16:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 16:30
دكترتشريف نميآورند
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
16:30 - 18:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۶
17:30 - 19:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
12:30 - 14:15
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
15:00 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
15:00 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر ملیحه حبیب اللهیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
F
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر نازنین نویدی کسمائیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر کیوان مهدی نژادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 10:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آروند وجايگزين دكتر مهدي نژاد
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
12:30 - 00:00
دکتر کیوان مهدی نژادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر کیوان مهدی نژادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
10:30 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
16:00 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دكتر تشريف نمي آروند وجايگزين دكتر اسدي
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 10:15
F
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
10:30 - 12:15
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
12:30 - 14:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 17:30
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
10:30 - 12:15
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 12:15
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:30 - 19:00
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
11:00 - 13:00
F
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
16:00 - 18:00
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
11:30 - 13:30
F
دكتر منصوره حقوقيهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
09:00 - 12:15
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
11:00 - 12:15
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
10:00 - 12:15
F
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
10:00 - 12:15
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
16:00 - 18:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
13:00 - 15:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
14:00 - 17:00
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر تیمور اعتمادقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
08:30 - 10:00
F
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبییکشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
10:00 - 11:00
F
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 10:15
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 19:00
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 14:15
دكتر محمد يزدان حق شناسداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 19:00
دکتر سوسن قطبیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 10:15
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر شاپور عزیزیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 10:15
دکتر الهام یعقوبیگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 12:30
دکتر سید حسن قنادیانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
11:00 - 14:15
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر مهدی پور قاضیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
دکتر عرفان قربانی مقدمجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
15:00 - 16:30
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر مجید خسرویجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:30 - 18:30
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
09:30 - 12:15
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
11:00 - 14:15
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:30 - 19:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
11:00 - 13:00
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:30 - 16:30
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:00 - 12:15
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
15:00 - 17:00
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
15:30 - 17:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:00 - 12:00
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 12:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:00 - 16:00
F
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
10:30 - 12:15
F چاقي و لاپاراسكوپي
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:00 - 11:00
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:30 - 10:15
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیآریتمی قلبیدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
09:00 - 10:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
13:00 - 17:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 13:30
آقاي دكتر حسين عباسيکودکانسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
15:00 - 16:30
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر الهام رجب خواهزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر شاپور عزیزیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 10:15
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
10:30 - 12:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
12:30 - 14:15
دكترتشريف نمي آورند
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
16:30 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
12:00 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
10:30 - 14:15
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
F
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
12:30 - 14:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
09:00 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 10:45
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
11:00 - 14:15
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر زهرا طاعتی اصیلجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 12:15
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
13:30 - 14:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
16:00 - 18:00
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 10:30
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
09:00 - 12:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 12:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
16:00 - 18:00
دکتر مهشید معصوم بابائیغددسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 14:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
09:30 - 11:30
F
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:00 - 11:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
16:30 - 18:30
دکتر سیده آفاق حسینیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
10:30 - 12:15
F
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:30 - 16:30
چاقي و لاپاراسكوپي
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
14:00 - 17:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
17:00 - 19:00
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
15:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۰۹/۱۹
08:30 - 10:00
F