برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 14:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 16:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
دکتر فریده مظفری کرمانیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 14:15
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 14:15
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:30 - 12:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
12:30 - 14:15
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:30 - 14:15
دکتر فرهاد شهبازی بیله سوارارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 16:30
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 16:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 10:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:30 - 14:15
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
F
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 16:30
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:30 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
09:00 - 12:00
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:00 - 16:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
دکتر حسین حاجی عباسیجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:30 - 12:15
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
16:30 - 18:30
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
09:00 - 12:15
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 19:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
16:00 - 18:00
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 10:15
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:00 - 11:45
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:30 - 16:30
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:30 - 19:00
F
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
16:00 - 18:00
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:30 - 10:15
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:00 - 16:00
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:30 - 12:15
چاقي و لاپاراسكوپي
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
F
دكتر راحله سادات طبازوارههماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:30 - 12:15
F
دکتر امیر اسلامیهقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:00 - 11:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
08:00 - 11:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
17:00 - 19:00
F
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
10:00 - 11:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۳
13:00 - 17:00
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
12:30 - 14:15
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
15:00 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
15:00 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر ملیحه حبیب اللهیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 14:15
دكتر سارا هاشم گلوگرديزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 14:15
F
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 19:00
دکتر نازنین نویدی کسمائیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 19:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 10:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
10:30 - 12:15
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
12:30 - 00:00
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 16:30
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
10:30 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
16:00 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 10:15
F
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
10:30 - 12:15
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
12:30 - 14:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 17:30
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
10:30 - 12:15
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 14:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 12:15
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:30 - 19:00
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 16:30
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 19:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
11:00 - 13:00
F
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
16:00 - 18:00
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
11:30 - 13:30
F
دكتر منصوره حقوقيهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
10:30 - 12:15
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
11:00 - 12:15
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
10:00 - 12:15
F
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 16:30
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
10:00 - 12:15
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
16:00 - 18:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
13:00 - 15:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
14:00 - 17:00
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
08:30 - 10:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:00 - 11:00
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر سوسن قطبیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 10:15
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 12:30
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 12:15
F
دكتر محمد خليليتغذیهدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
08:30 - 11:00
دکتر ناصر گیلانی لاریمیآریتمی قلبیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
09:00 - 10:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
09:15 - 10:15
F
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
09:30 - 12:15
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:00 - 12:15
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:00 - 12:00
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 14:15
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 13:00
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:15
F
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:15
دکتر مهدی پور قاضیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:15
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:30
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:15
F چاقي و لاپاراسكوپي
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
10:30 - 12:15
Fدكترتشريف نمي آورند./
دکتر سید حسن قنادیانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
11:00 - 14:15
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
11:00 - 14:15
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
11:00 - 14:00
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
13:00 - 15:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
13:00 - 17:00
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
13:30 - 16:15
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:00 - 16:00
F
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:00 - 16:00
Fدكترتشريف نمي آورند./
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:00 - 17:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 19:00
F
دكتر محمد يزدان حق شناسداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر الهام یعقوبیگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 17:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 16:30
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
14:30 - 16:30
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
15:00 - 16:30
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
15:00 - 17:00
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
15:30 - 17:00
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:30 - 18:30
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۵
17:30 - 19:00
F
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:00 - 09:30
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:00 - 11:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:00 - 11:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 13:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 14:15
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 14:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 10:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 10:15
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 10:45
دکتر زهرا طاعتی اصیلجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر محمد خليليتغذیهسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 11:00
دکتر مهشید معصوم بابائیغددسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 14:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
08:30 - 10:00
F
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
09:00 - 12:15
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
09:00 - 12:15
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
09:00 - 12:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
09:30 - 11:30
F
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
10:30 - 12:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
10:30 - 14:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
10:30 - 12:15
F
دکتر سیده آفاق حسینیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
10:30 - 12:15
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
11:00 - 14:15
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
11:00 - 14:00
دكتر تشريف نمي آورند./
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
11:00 - 14:00
F
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
12:00 - 14:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند./
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
12:30 - 14:15
F
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
13:30 - 14:30
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:00 - 16:00
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:00 - 16:00
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:00 - 17:00
Fدكتر تشريف نمي آورند./
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:00 - 17:00
F
آقاي دكتر حسين عباسيکودکانسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر الهام رجب خواهزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 16:30
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 16:30
F
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 16:30
F
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
15:00 - 16:30
دكتر حامد بيگدليفوق تخصص داخلي مغز و اعصاب اطفالسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
15:00 - 17:00
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
15:00 - 17:00
F
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
16:00 - 18:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
16:00 - 18:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
16:30 - 18:30
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
17:00 - 19:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
15:00 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر نازیلا افشارزادهزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 19:00
دکتر زهرا سیفیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 19:00
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
12:30 - 15:00
F
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 10:15
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
10:30 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
12:30 - 14:15
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
15:00 - 17:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 10:15
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:00 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 10:45
دکتر سید حسن قنادیانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
11:00 - 14:15
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
15:00 - 19:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:30 - 19:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
13:30 - 14:15
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 10:15
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 19:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 10:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
10:00 - 12:15
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 16:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
09:00 - 11:00
دکتر سحر قرهغددچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
13:00 - 15:00
F
خانم دكتر نسيم ولي زادههماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:30 - 10:15
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
10:00 - 12:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
11:00 - 13:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
11:00 - 13:00
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:30 - 16:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:00 - 16:00
دکتر حسین فخرزادهآریتمی قلبیچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
09:00 - 10:00
(آريتمي قلب )
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
08:00 - 11:00
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
11:00 - 14:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
11:00 - 14:00
F
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:00 - 17:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
17:00 - 19:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
13:00 - 17:00
جراح قلب
دکتر ناهید محمدیپوستچهارشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۷
09:00 - 12:15
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
09:00 - 14:15
دکتر کامبیز هرمان مقدمکودکانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
09:00 - 12:00
دکتر کاظم رضاییکودکانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر حسین آزادیداخلیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
16:00 - 18:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:00 - 15:30
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:30 - 19:00
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:30
F
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 14:15
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 14:15
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
11:00 - 13:00
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:30 - 16:30
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 12:15
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
12:30 - 14:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 13:00
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
15:00 - 18:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
09:00 - 10:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
11:00 - 13:30
دکتر سید احد هاشمیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
16:30 - 18:30
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:15
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
16:00 - 18:00
دکتر بصیرا زندیهپوستپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 14:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 12:15
F
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
15:00 - 17:00
F
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
09:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
09:00 - 12:00
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
09:00 - 12:00
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 12:30
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:30 - 12:15
F
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:15
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
16:00 - 18:00
F
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
10:00 - 12:15
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:00 - 11:00
F
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
11:00 - 14:00
دکتر شهلا مجیدیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
14:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۸/۱۲/۰۸
08:30 - 10:00
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر فریده مظفری کرمانیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:30 - 12:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
12:30 - 14:15
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:30 - 14:15
دکتر فرهاد شهبازی بیله سوارارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 16:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 10:15
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:30 - 14:15
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
F
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:30 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
09:00 - 12:00
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:00 - 16:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر حسین حاجی عباسیجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:30 - 12:15
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
16:30 - 18:30
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
09:00 - 12:15
دکتر محمد رضا ناجی پوراعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 19:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
16:00 - 18:00
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 10:15
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:00 - 11:45
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:30 - 16:30
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:30 - 19:00
F
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
16:00 - 18:00
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:30 - 10:15
F
دكتر رامين اسديفوق تخصص غدد اطفالشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
11:00 - 13:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:00 - 16:00
دکتر شهریار عزیزیکلینیک چاقی و لاپاروسکوپیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:30 - 12:15
چاقي و لاپاراسكوپي
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
F
دكتر راحله سادات طبازوارههماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:30 - 12:15
F
دكتر مهدي محسني بدل آباديقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:00 - 11:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
08:00 - 11:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
17:00 - 19:00
F
دکتر شهرام خسروی نژادآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
10:00 - 11:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقشنبه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
13:00 - 17:00