ارسال مدارک بیماران

1
اطلاعات فردی
2
دریافت کد تایید
3
توضیحات
4
آپلود مدارک
5
کد پیگیری
 
 

Favor de subir los archivos

O puede arrastrarlos directo al siguiente recuadro

Favor de colocarlos dentro del recuadro

جهت پیگیری وضعیت پذیرش خود میتواند با این کد اقدام نمایید .