تاریخ ساعت توضیحات
كودكان آقاي دكتر جهانگيريF یک شنبه 1/7/1397 (08:30-12:00)
كودكان آقاي دكتر ذكاوت یک شنبه 1/7/1397 (15:00-18:00)
داخلي آقاي دكتر آزادي یک شنبه 1/7/1397 (08:30-14:15 )
داخلي آقاي دكتر جواهري یک شنبه 1/7/1397 (14:30-16:30)
داخلي آقاي دكتر آزادي یک شنبه 1/7/1397 (17:00-19:00)
زنان و زايمان خانم دكترعطار شاكريF یک شنبه 1/7/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر حبيب الهي یک شنبه 1/7/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر موسوي زاده یک شنبه 1/7/1397 (14:30-19:00) كنسل شده است
زنان و زايمان خانم دكتر نويدي یک شنبه 1/7/1397 (14:30-19:00)
جراح عمومي آقاي دكتر سجادي یک شنبه 1/7/1397 (10:30-12:15)
جراح عمومي آقاي دكتر سجادي یک شنبه 1/7/1397 (12:30-14:15)
جراح عمومي آقاي دكتر حميدرضا بياتي یک شنبه 1/7/1397 (14:30-16:30) كنسل شده است
جراح عمومي آقاي دكتر بختياري یک شنبه 1/7/1397 (17:00-19:00)
لاپاراسكوپي و چاقي آقاي دكتر عزيزي یک شنبه 1/7/1397 (10:30-12:15)
ارتوپدي آقاي دكتر نصيري یک شنبه 1/7/1397 (08:30-14:15)
ارتوپدي آقاي دكتر صديق یک شنبه 1/7/1397 (10:30-14:15)
ارتوپدي خانم دكتر راجي یک شنبه 1/7/1397 (17:00-19:00)
ارتوپدي آقاي دكتر غزاله یک شنبه 1/7/1397 (17:00-19:00)
كليه و مجاري ادرار(ارولوژي) آقاي دكتر محمدي مزلقانيF یک شنبه 1/7/1397 (09:15-10:15) كنسل شده است
كليه و مجاري ادرار(ارولوژي) آقاي دكتر نورائي یک شنبه 1/7/1397 (10:30-14:15)