تاریخ ساعت توضیحات
كودكان خانم دكتر جهانبين سه شنبه 5/4/1397 (08:30-14:15)
كودكان آقاي دكتر هرمان مقدم سه شنبه 5/4/1397 (14:30-19:00)
داخلي خانم دكتر اصغري مقدم R سه شنبه 5/4/1397 (08:30-14:15) جايگزين دكتر صابرنژاد
داخلي آقاي دكتر جواهري سه شنبه 5/4/1397 (14:30-16:30)
داخلي آقاي دكتر ملك سه شنبه 5/4/1397 (17:00-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر خاني سه شنبه 5/4/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر سلطاني سه شنبه 5/4/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر صادقي پور سه شنبه 5/4/1397 (14:30-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر رجب خواه سه شنبه 5/4/1397 (14:30-19:00)
جراح عمومي آقاي دكترسجادي سه شنبه 5/4/1397 (08:30-10:15)
جراح عمومي خانم دكتر ساعي سه شنبه 5/4/1397 (10:30-12:15)
جراح عمومي آقاي دكتر ابراهيمي نيا سه شنبه 5/4/1397 (12:30-16:30)
جراح عمومي آقاي دكتر آرين فر سه شنبه 5/4/1397 (17:00-19:00)
ارتوپدي آقاي دكتر معينيان سه شنبه 5/4/1397 (08:30-10:15)
ارتوپدي آقاي دكتر رضي زاده سه شنبه 5/4/1397 (08:30-14:15)
ارتوپدي آقاي دكتر طاهريان سه شنبه 5/4/1397 (10:30-14:15)
ارتوپدي آقاي دكتر صديق سه شنبه 5/4/1397 (14:30-16:30)
ارتوپدي آقاي دكتر معينيان سه شنبه 5/4/1397 (14:30-19:00)
ارتوپدي آقاي دكتر پيام اسدي سه شنبه 5/4/1397 (17:00-19:00)
ارولوژي آقاي دكتر سينا F سه شنبه 5/4/1397 (0830-10:15)